کفایت عدالت گفتاری شاهد در دادرسی قضایی
کفایت عدالت گفتاری شاهد در دادرسی قضایی

محمدرضا کیخا

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 117-143

https://doi.org/10.22034/thdad.2022.526826.1733

چکیده
  مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری ...  بیشتر