اعتلای دانش حقوقی در میهن عزیز اسلامی، با بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های کارکنان دستگاه قضایی و سایر پژوهشگران و فراهم سازی امکان دسترسی علاقمندان رشته حقوق به نتایج جدیدترین پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در این حوزه