به اطلاع می رساند فصل نامه علمی-پژوهشی تعالی حقوق با معرفی هیأت تحریریه جدید، فعالیت جدی خود را مجددا از سر گرفته و آماده پذیرش مقالات پژوهشگران محترم جهت داوری و انتشار در شماره آتی می باشد.