به موجب نامه‌ی شماره‌ی 3/18/219784 مورخ 1397/09/07 مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ با اعطای امتیاز علمی پژوهشی به نشریه تعالی حقوق با صاحب امتیازی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،  از شماره‌ی پاییز 1397 موافقت گردید.