فهرست داوران

(به ترتیب حروف الفبا)

دکتر حسین آئینه نگینی: دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

دکتر محمد امین ابریشمی راد: استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه سمنان

دکتر رسول احمدزاده: دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، قاضی دادگستری و مدیر گروه نشریات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه

دکتر احمد اسدیان: دکتری حقوق عمومی و قاضی دادگستری

دکتر مریم افشاری:استادیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دکتر حمید الهوئی نظری: استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر مجتبی انصاریان: دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

دکتر محمد امامی: استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

دکتر امین امیرحسینی: دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر فرهاد ایرانپور: دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا باریکلو: استاد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر نرگس باقری­ مطلق: دانش­آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و کیل پایه یک دادگستری

دکتر حمید بهره مند: استادیار حقوق جزا و جزم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر عبداله بهمن پوری: عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. 

دکتر حمیدرضا بوالحسنی: دکترای حقوق خصوصی و قاضی دادگستری

دکتر نادر پورارشد: استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

دکتر خیراله پروین: استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر محمدهادی توکل پور: استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر علی جعفری: استادیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران و .کیل پایه یک دادگستری

دکتر عسکر جلالیان:دکترای حقوق بین الملل و مدیرکل پارلمانی وزارت دادگستری

دکتر بهروز جوانمرد: استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دکتر مهدی چگینی: استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

دکتر محمد حسن پور: عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر سیدمحمد حسینی: دکتری حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دکتر سیدحمید حسینی یزدی: استادیار حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر مسعود حیدری: استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان

دکتر ابوالفتح خالقی: دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

دکتر ذبیح اله خدائیان: دکتری حقوق عمومی و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور

دکتر حسن خسروی: دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

دکترسیدمهدی دادمرزی: استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران

دکتر حمیدرضا دانش ناری: دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی 

دکتر علی درودی: دکتری جرا و جرم شناسی

دکتر ابوالفضل درویشوند: دکتری حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دادنشگاه تربیت مدرس

دکتر فرشید دهقان: دکتری حقوق جرا و جرم شناسی و قاضی دیوان عدالت اداری

دکتر محمد رجبی: دانشجوی دکتری حقوق جزا و حرم شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

دکتر فتح الله رحیمی: استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 دکتر سینا رستمی: دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

دکتر ولی رستمی: دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر رضا رضایی: استادیار حقوق جزا و جرم شناسی موسسه آموزش عالی روزبهان

دکتر سیامک ره پیک: استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دکتر محمد زرشگی:استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

دکتر سیدقاسم زمانی: دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمد ساردوئی ­نسب: دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر عادل ساریخانی:استاد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه قم

دکتر سعید سیاه بیدی کرمانشاهی: دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

دکتر ابوالحسن شاکری: دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر باقر شاملو: دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سمانه شعبانی: دانش­آموخته دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

دکتر بابک شید: دکتری حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس و وکیل پایه یک دادگستری تهران

دکتر مهسا شیروی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و استادیار گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

دکتر حمیدرضا صالحی: استادیار دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور

دکتر مهدیه صانعی: دکتری حقوق عمومی و وکیل پایه یک دادگستری

دکتر محسن صفری:دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر محمدشعیب عارفی:دکتری حقوق عمومی و وکیل پایه یک دادگستری

دکتر سعید عطازاده:استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

دکتر محمدرضا علیپور:استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه علوم تحقیقات

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی:استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق

دکتر فضل الله فروغی:دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر غلامعلی قاسمی:دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه قم، قم، ایران

دکتر محمدرضا قاسمی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

دکتر کیومرث کلانتری: استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دکتر فرشاد گراوند: دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل مدرس دانشگاه

دکتر حسن مرادی:استادیار (بازنشسته) گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

دکتر احمد مرتاضی:دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

دکتر الهه مرندی: استادیار حقوق عمومی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر فهیم مصطفی زاده:استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر امیرحسین معزالدینی: دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

دکتر امیر مقامی:استادیارگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

دکتر سیدحسین موسوی فر: دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

دکتر نادر میرزاده: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر مرتضی نجابت­ خواه:دانشیار حقوق عمومی دانشگاه بابلسر

دکتر عباس نیازی: دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه علوم قضایی

دکتر هیبت اله نژندی منش: استادیار حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر پیمان نمامیان: عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک

دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی: استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، ایران

دکتر ابراهیم یاقوتی:استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر حمیدرضا یونسی: دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

دکتر الهه مرندی: استادیار حقوق عمومی دانشگاه الزهرا (س)