نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه‌داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق مخترع تلقی نمی‌شود و با هدف حفظ منافع جامعه و منع انحصارطلبی مخترع، مواردی چون استفاده‌ی خصوصی اشخاص و استفاده در جهت اهداف علمی- تجربی از دایره‌ی نقض مستثنی شده است. این مقاله با بررسی تطبیقی میان حقوق دو کشور ایران و انگلیس، با ارائه‌ی تعریفی از نقض حق اختراع و ضمن تعیین رفتارهای متضمن آن، قلمرو این مفهوم را مشخص می‌کند. نتیجه‌ی حاصل از نوشتار این است که در هر دو سیستم حقوقی با اندک تفاوتی، نقض حق اختراع با ارتکاب افعال غیر مجاز در قالب فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه‌داری و استفاده از حق اختراع محقق می‌گردد؛ مگر این که قانون‌گذار فعل ارتکابی را از موارد نقض مستثنی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analyses of Patent Infringement in Iranian and English Laws

نویسنده [English]

  • Maryam Ghorbanifar

چکیده [English]

In Iranian and English laws, patent infringement is defined as doing any illegal act like as: dispose, offer to dispose, making, importing, keeping and using of right. But, doing this acts, always are not regarded the infringement of patentee rights. In fact, in order to protect of social interest and forbidden patentee of exclusivement, some issues like, private and sience using are excluded from infringement. In both legal systems with a little difference patent infringement has been done by doing illegal activities that mentioned above, unless the legislator excluded them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patent
  • Infringement
  • Iranian Law
  • English Law