نویسندگان

1 استاد دانشکده‌ی حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی ‌دانشکده‌ی حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

وجود مؤلفه‌هایی چون حاکمیت، قانون‌مندی، بوروکراسی، شهروندی، مالیات ستانی، ملی‌سازی، اقتدار و مشروعیت، استفاده از قدرت غیر شخصی، قلمرو سرزمینی معین و کنترل انحصاری ابزارهای خشونت، از جمله مشخصه‌ی دولت‌های مدرن است که در آراء و اندیشه‌های سیاسی ابن خلدون به تناوب قابل مشاهده است. موضوع نوشتار حاضر واکاوی شاخص‌های دولت مدرن در اندیشه‌ی سیاسی ابن خلدون است و نگارندگان می‌کوشند با بیان شاخص‌های دولت مدرن به بررسی و تحلیل آن در مکتوبات وی بپردازند. نتیجه‌ی حاصل این‌که نظریات وی در باب هر شاخص دولت مدرن، به گونه‌ای بیان شده که می‌توان برخی از آن‌ها را منطبق با شاخصه‌های یاد شده دانست و از سوی دیگر، گاهی آن‌چنان از صورت مسئله دور شده است که نظریات وی هیچ تطابقی با آن‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Characteristics of the Modern State in the Political thought of Ibn Khaldun

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Reza Mojtahedi 1
  • Faeghe Chalabi 2
  • Farzad Jangjooi (Kharata) 2

چکیده [English]

The existence of elements such as sovereignty, legality, bureaucracy, citizenship, taxation, nationalization, authority and legitimacy, the use of impersonal power, the specific territoriality, and the (monopoly) control over the means of violence are among the defining characteristics of modern states, which are also alternately visible in the political ideas of Ibn Khaldun. The present paper attempts to discuss the characteristics of the modern state system in the political thought of Ibn Khaldun while the authors will try to analyze these characteristics in detail through his writings. As a result, Ibn Khaldun’s ideas about each characteristic of the modern state have been explained in a way that some of which can be found to be consistent with the aforesaid characteristics, and on the other hand, his ideas have been also found to be sometimes far different from them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern state
  • Ibn Khaldun
  • Political Thought
  • Characteristic