نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالش‌هایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه‌ی اعمال مجازات است. پرسش این است که آیا در اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، شخصیت شخص حقوقی ملاک خواهد بود یا شخصیت شخص حقیقی که نماینده‌ی شخص حقوقی محسوب می‌شود. هم‌چنین چگونگی اعمال موانع مسؤولیت کیفری و قواعد عمومی تغییر دهنده‌ی مجازات‌ها نسبت به شخص حقوقی با ابهام مواجه است. نتیجه‌ی این نوشتار آن است ‌که، با توجه به ماهیت اعتباری و تبعی اشخاص حقوقی، رفتار مجرمانه‌ی منتسب به شخص حقوقی توسط نماینده‌ی آن انجام می‌شود و لذا در اعمال قواعد عمومی مجازات شخصیت نماینده باید مورد توجه قرار گیرد. هم‌چنین قواعدی که معیارهای اعمال آن‌ها نوعی است و مرتبط با شخصیت مرتکب جرم نمی‌باشد، در خصوص اشخاص حقوقی اعمال خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Applying General Rules of Punishment to Legal Entities

نویسنده [English]

  • Behrouz Gholizadeh

چکیده [English]

Such as accepting criminal responsibility of legal entities, applying of general punishment rules to these persons will be challenging. The general rules of punishment can be divided into two categories: "Rules on the conditions and barriers of criminal responsibility" and "Rules for determining (type and amount) of punishment. The main question that arises is that the criterion of practice in the application of general rules to punish will be the character of a legal entity or person that is representative of the legal person. Barriers to criminal responsibility and the rules that change criminal liability how apply to the legal entities? Due to the virtual and subordinate nature of the legal entities the criminal conduct is attributable to the representative of the legal entities, so the representative of the legal entities will be considered in the applying of the general rules of punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Entities
  • General Rules of Punishment
  • Barriers to Criminal Responsibility
  • Factors Changing Punishment