نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل/ استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس پیش‌شرط‌های مذکور در ماده‌ی 41 اساس‌نامه و مواد 73 تا 78 آیین دادرسی خود، در صورت وجود فوریت و ضرورت برای تضمین حقوق اساسیِ مرتبط با موضوع اصلی رأی دیوان در ماهیت دعوا می‌تواند اقدامات تأمینی موقتی را تعیین کند که پیش‌شرط‌های آن بر اساس اوضاع و احوال هر پرونده احراز می‌شود. این نوشتار با بهره‌مندی از روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه می‌تواند در راستای تضمین اجرای اقدامات تأمینی موقتی با دیوان بین‌المللی دادگستری همکاری کند و هم‌چنین دیوان در چه مواردی می‌تواند همانند پرونده‌ی معبد پره‌ویهار راساً اقداماتی فراتر از درخواست خواهان تعیین نماید. رویه‌ی قضایی دیوان بیان‌گر این است که شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در این خصوص مقرره‌ای پیش‌بینی نکرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Jurisprudence of International Court of Justice in Determining Provisional Measures with Emphasis on Case Concerning the Temple of Preach Vihear Case (18th July 2013)

نویسنده [English]

  • Soheila Kousha

چکیده [English]

The International Court of Justice (ICJ) according to the conditions established in article 41 of its Statute and articles 73 -78 of Rule of Procedures can determine provisional measures when there is urgency for Guaranteeing the fundamental rights that should be protected by Court’s decision in the merits, and if there is possibility of irreparable damage to that right. The ICJ at first must establish these conditions according to circumstances of each case. This paper by using descriptive -analytic method of research is about to answer these questions that how Security Council (SC) can cooperate with the ICJ in guaranteeing the implementation of determined provisional measures and when ICJ can indicate these measures proprio motu  like Preach Vihear case? The jurisprudence of the ICJ shows that in some cases, determined provisional measures did not implement by parties and SC despite of irreparable damage and necessity of maintaining international peace and security has not taken effective approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Court of Justice
  • Provisional Measures
  • Security Council
  • Jurisprudence
  • Case Concerning Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Temple of Preach Vihear Case