نویسندگان

1 دکتری حقوق بین‌الملل

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده

صلاحیت شخصی دادگاه ویژه سنگال که در سال 2013 میلادی تأسیس شد، تنها معطوف به حیسن هابره و هم‌دستان وی است و اتحادیه‌ی آفریقا و سنگال در تنظیم اساس‌نامه‌ی این دادگاه تحت تأثیر دیگر محاکم بین‌المللی کیفری بوده است. مقاله‌ی حاضر ضمن تدقیق در صلاحیت‌های دادگاه ویژه سنگال، نشان می‌دهد که در اساس‌نامه‌نویسی این دادگاه، از روش «کپی و الحاق» استفاده شده است. کاربست این معیار، بایسته‌ی وحدت رویه‌ی قضایی و تقنین در جامعه‌ی بین‌المللی است تا بتواند تا اندازه‌ای خلاء نبود قوه‌ی واحد مقننه در گستره‌ی فراسرزمینی را برطرف سازد؛ اما این روش نباید به مثابه «این‌همانی» قضایا گردد؛ چه در غیر این صورت، به ایستایی حقوق خواهد انجامید. اساس‌نامه‌ی دادگاه مطروح که برآمد تعامل حقوق داخلی و بین‌المللی است و با این رویکرد تنظیم شده، تحسین‌برانگیز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of Senegalese Special Court: Advantage of the “Copy-Paste” Approach in Statutory Making

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Tohidi 1 2
  • Mohammad Setayeshpour 3

چکیده [English]

The personal jurisdiction of the Senegalese Special Court, established in 2013, is limited to Hisson Hobre and his associates, and the African and Senegalese associations have been influenced by other international criminal justice courts in setting up the Statute of the Court. The present article, while analyzing the competencies of the Special Court of Senegal, shows that the method of copying and attaching was used in the statutory writing of this court. The application of this criterion is based on the unity of judicial and legislative practice in the international community in order to attain a degree of vacuum in resolving the legislative branch of the transnational corridor, but this method should not be regarded as a "standpoint" of cases; otherwise, Salary will go. The Statute of the Court, which results from the interaction of domestic and international law, is admirable with this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Senegalese Court
  • Intrinsic Jurisdiction
  • Personal Jurisdiction
  • Temporal Jurisdiction
  • Spatial Jurisdiction
  • Copy-Paste Approach