نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید

2 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

اصل سرعت در تجارت بین‌الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می‌تواند با کم‌ترین هزینه، در کوتاه‌ترین مدت و کم‌‌ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه‌ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می‌گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می‌کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می‌توان از روش‌های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of the Forfeiting Contract in the Legal System of Iran and the United States of America

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Akbar Tabaei 1 2
  • Saeed Haghighi 3

1

2

3

چکیده [English]

The necessity of the Speed in International Trading makes all business operations without losing time.Financing through the Forfaiting can provide the financial needs of business activits and investors, including the need for liquidity in international trading through Transfer of long-term demands withoutTermination In the shortest time and the least harmful method.Thise method of financing will be done In the form of a contract between Forfiter and creditor. In this research, determination of the legal nature of this contract is questioned In the law of Iran and the United States.
Most countries in the world, including the United States bringging up the cantract system for the nature of forfaiting. In Iran law, we can use from Transitional methods, because of the forfating Based on Transitional demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transitional Demand
  • Forfaiting
  • Selling Debt
  • Demands
  • Financing
  • International Trading