نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می‌یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان هم‌خوانی ندارد. نظام‌های حقوقی پیشرفته مسؤولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیت‌هایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده‌اند. این نوشتار با مطالعه‌ی تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه می‌رسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسؤولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن این‌که برای جبران خسارات از ناحیه‌ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روش‌هایی پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Civil Responsibility of Judge

نویسندگان [English]

  • Behnam Rezavandi 1
  • Abbas Najafi 2

چکیده [English]

due to the Given the ambiguities in Article 170 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran about the responsibility of the judges if they are guilty Appling the general rules of civil liability to judges actions is necessary, which does not match the dangers of their jobs. Advanced legal systems have not made public judiciary responsible for civil liability and have imposed absolute or binding restrictions. This paper, by comparing the legal systems of France and Iran, concludes that in French law, in addition to the judge, all persons involved in the completion of the judicial process have civil liability, and the absolute immunity of judges has not been accepted for compensation, while compensating for damages Methods are foreseen in the area of judges (under intentional or fault assumptions) or compensation by the government (in other cases).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judge
  • Fault
  • Mistake
  • Civil Liability