نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

در علم حقوق، حسن‌نیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلّب» بکار می‌رود که از این میان، فقط معنای نخست حسن‌نیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیل‌دهندة آن جهل می‌باشد، قابل انطباق با مباحث کیفری است. در قوانین کیفری ایران، عنوان حسن نیت و نقش آن در زوال مسئولیت کیفری، مورد توجه ویژه قرار نگرفته و در قالب یک عنصر مستقل مطرح نگردیده است، بلکه می‌توان ابعادی از آن را در قاعده احسان که در ماده 510 ق.م.ا. مصوب 1392، به صورت مستقل، آمده است، مشاهده نمود. در مقابل، در قانون هند، قانونگذار هم در قانون مجازات و هم در قانون مقررات عمومی این کشور، با نگاهی متفاوت، به تعریف حسن‌نیت پرداخته و بیان می‌دارد، اساس حسن‌نیت، جهت رفع مسئولیت کیفری، دقت و توجه و رعایت جوانب احتیاط می‌باشد، این در حالی است که طبق مقررات عمومی هند، تنها اعتقاد صادقانه، جهت رفع مسئولیت کیفری کافی می‌باشد، خواه از روی دقت و توجه باشد یا سهل‌انگاری. از دقت و تأمل در مواد مختلف قوانین کیفری ایران و هند، این نتیجه حاصل گردید که حسن‌نیت به مقتضای قلمرو کاربردی‌اش، به‌عنوان وجه مشترک بین غالب علل نسبی رافع مسئولیت و علل موجهه جرم، محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Goodwill on Eliminating Criminal Responsibility from the Perspective of Iranian and Indian Laws

نویسندگان [English]

  • l d 1
  • a m 2

1 no

2 t

چکیده [English]

In Iran's criminal codes, the title of goodwill and its role in the deterioration of criminal responsibility has not been given special attention and has not been addressed in the form of an independent element, but it is possible to measure some of it in the rule of Ehsan, which in Article 510 of the Criminal Code. U Approved in 1392, it appears independently. By contrast, in Indian law, the legislator, both in the Penal Code and in the general law of the country, takes a different look at the definition of goodwill and states that the basis of goodwill is to censure criminal responsibility, to be careful and to take caution, However, according to Indian general regulations, only honest belief is sufficient to eliminate criminal responsibility, whether it is precision, attention or negligence. From the precision and reflection on the various materials of the Iranian and Indian penal codes, it was concluded that goodwill according to its functional scope is considered as the commonality between the dominant causes of the elimination of responsibility and the causes of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goodwill
  • Criminal Responsibility
  • Relative Causes
  • Misconception
  • Indian Law