نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت یعنی جمهوری اسلامی واجب است و از این حیث تدوین سیاست تقنینی مناسب به منظور حفاظت از آن امری ضروری می‌نماید. تعدد کمی و کیفی رفتارهای مقابله‌جویانه علیه نظام اسلامی ایران، باعث شده است تا قانون‌گذار برای تضمین امنیت نظام به تفسیر موسع منابع فقهی متوسل شود؛ لکن فعالیت لحظه‌ای گروه‌های برانداز، در طول حیات چهل سالة جمهوری اسلامی ایران از انضباط و انسجام سیاست تقنینی کاسته است. علی‌ رغم این‌که در مواردی شورای نگهبان برای انسجام تقنینی تلاش نموده است، لکن همچنان نظم تقنینی در این حوزه حاصل نشده است. این پژوهش بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که سیاست تقنینی ایران در قبال براندازی نظام چیست و از چه ویژگی‌هایی برخوردار است. بر این اساس منطقه الزام و عدم الزام قانونی با توجه به نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's legislative criminal policy towards overthrowing the regime Looking at the views of the Guardian Council

نویسندگان [English]

  • Jamaloddin Hosseinzadeh 1
  • Farid Mohseni 2

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

چکیده [English]

To maintain the system of Islam, maintaining the government means Islamic Republic is obligatory and in this respect, codification of appropriate legislative policy it is necessary in order to protect it. Quantitative and qualitative multiplicity of militant behaviors against Islamic Republic of Iran caused Legislators resort to interpreting the extensive jurisprudential sources to ensure system security .But momentary activity of subversive Groups, during the forty years of its existence the Islamic Republic of Iran, has reduced the discipline and coherence of its legislative policy. In spite of the fact that the Guardian Council has in some cases has sought legislative coherence but there is still no legal order in this area. This research seeks to answer this question that what is Iran's legislative policy towards overthrowing the system and what features it has. Accordingly, the area of legal obligation and non-compliance will be examined according to the views of the Guardian Council and finally, Iran's legislative criminal policy is assessed on the subject

کلیدواژه‌ها [English]

  • baghie
  • moharebeh .overthrowing
  • criminal policy
  • Guardian Council