نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل ، دانشکده حقوق، دانشگاه قم ، قم ، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

امریکا تحریم‌های هسته‌ای علیه دولت ایران بطور خاص و تحریم‌های مالی ، بانکی و تجاری گسترده علیه اقتصاد کشور وضع نموده است. این کشور موجبات کاهش جدی تراز تجاری و مالی ملت ایران را فراهم نموده است به گونه‌ای که آثار سوء و غیر قابل انکاری بر وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها بر جای گذارده است. آمریکا با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی خود، سعی بر تسلط سیاسی بر کشور ایران را دارد. این رفتار پرسش‌های جدی در نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت ایران در پی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی مناسبات بین فشارها و رفتار امریکا با این حق را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس بررسی انجام گرفته این اقدام نقض آشکار حق تعیین سرنوشت اقتصادی، و به تبع آن سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ملت ایران به عنوان یک تعهد عام الشمول است. لذا دولت ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم، حق طرح مسئولیت بین‌المللی آمریکا و درخواست به توقف فعل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارات وارده را دارد. سایر دولت‌ها نیز مکلفند، وضعیت غیرقانونی مزبور را شناسایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک نکنند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The U.S nuclear Sanction Against Iran in View of the Right to Self Determination Nations Economic Situation

نویسندگان [English]

  • Golamali Ghasemi 1
  • Amineh Moaiedian 2

1 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran

2 PhD Student in International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran

چکیده [English]

American government has enacted nuclear sanctions against peaceful nuclear program of Iran particular and extensive financial banking and commercial sanction against the economy of the country. election of political system and lifestyle, especially the right to achieve developments. The present essay has assessed the relationships between the U.S constrains and conducts regarding this right, through researches in to this topic,. According to this study, sult social, cultural, and even political situation of Iranian people as a erga omnes obligation which not only has it influenced the interests of Iranian people and government, but also those of other countries that are members of International community and general has affected the public world order. According to this, Iran Islamic Republic as a direct damaged government based on International law right to point out the U.S.A. International responsibilities and ask for the stop of illegal action, ensure not to repeat it, and compensate for the damage. Also, other governments recognize illegal situation resulted from the violation of this erga omnes, not to contribute to keep that, and make sure any obstacles against enactment of mentioned commitments have been removed, as a result, in order to make sure, all governments should cooperate actively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self Determination Right
  • Erga Omnes
  • International Law
  • Nuclear Sanction