نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Legal Principles of Engineering, Procurement and Construction Contracts in Iran’s Oil and Gas Industry

نویسندگان [English]

  • Farzad Masoudi 1
  • Seyyed Nasrollah Ebrahimi 2
  • Mostafa Mandegar 3
  • Masoodreza Ranjbar 3

1 PhD Student in Private Law, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, Islamic Azad University, Shiraz branch, Iran.

چکیده [English]

Engineering contracts, procurement and construction (EPC) have entered the legal field of Iran as a contract with foreign bases and in order to localize this contract, variable characteristics such as political, legal and economic affairs should be considered. These contracts are one of the most common and practical contracts in the world in the field of design and construction. Therefore, the contracts in question have legal principles that require compliance, which strengthens the theory that these contracts are definite and excludes them from the scope of Article 10 of the Civil Code. What is more, there are several laws, regulations, sections of letters and similar agreements in this field that can be the creator of the legal principles governing these contracts. In addition to defining and applying these contracts in some leading countries in the field of manufacturing, the present article seeks to identify and or establish legal principles in engineering contracts, procurement and construction in Iran's oil and gas industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Governance
  • Insurance
  • Legal Principles
  • Ownership