نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند قوه قضاییه

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده

پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 در رسیدگی به کلیه جرایم قضات، تعلیق از خدمت قضایی ضروری بود. در قانون اخیر، تعلیق از خدمت قضایی فقط در جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی یا محکومیت‌های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت باشد مجاز شمرده شده ‌است. این امرکه تعلیق قضات مطابق قانون جدید از جهت مصونیت شغلی می‌تواند مفیدتر برای آنان باشد موضوعی است که نوشتار حاضر در صدد بررسی آن می‌باشد. همچنین به منظور بررسی بهتر موضوع، ابتدا موارد تعلیق در جرایم عمدی، غیر عمد یا سایر موارد ضرروی بررسی شده‌ است. براساس نتایج به دست آمده، در کلیّۀ جرایم عمدی و در جرایم غیر عمدی یا موارد اجرای محکومیت‌های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد تعلیق از خدمت قضایی ضروری است. تعلیق از خدمت قضایی هرچند موجب جلوگیری از اشتغال به قضاوت شده و به این واسطه حقوق قاضی متهم کاهش پیدا می‌کند، لکن با توجّه به اینکه این موضوع باعث پیشگیری از احضار، جلب و بازداشت قضات قبل از تعلیق می‌باشد، لذا وجود مصونیت مانع احضار، جلب و بازداشت آنها می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suspension of judicial holders of judicial office In Iranian law

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadifar 1
  • Mohammadhossein Rajabieh 2
  • Akbar Rajabi 2

1 Judicial Officer

2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Khomeini Branch

چکیده [English]

udges' Behavior in 2011, it was necessary to suspend judicial services in all criminal proceedings. Under recent law, suspension from judicial service is permitted only for intentional offenses and unintentional offenses or financial convictions that require the pursuit or enforcement of a warrant for arrest or detention. The fact that the suspension of judges under the new law due to job immunity can be more useful to them is an issue that the present article seeks to examine. Also, in order to better examine the issue, first the cases of suspension in intentional, unintentional crimes or other necessary cases have been investigated. Based on the results obtained, suspension of judicial service is necessary in all intentional offenses and in unintentional offenses or in cases of financial convictions that the prosecution or execution of a sentence requires the arrest or detention of a judge. Although the suspension of judicial service prevents the employment of judges and thus reduces the rights of the accused judge, but considering that this issue prevents the summoning, arrest and detention of judges before the suspension, therefore, the existence of immunity prevents the summons, They will be arrested

کلیدواژه‌ها [English]

  • suspension
  • judicial immunity
  • waiver of immunity
  • judicial basis
  • judicial service
  • case law