نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی- تهران- ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

راه‌اندازی و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف دسترسی آسان و سریع به دستگاه قضایی صورت پذیرفته است. در این پژوهش، از نظرات تخصصی 165 نفر از وکلا، مدیران دفاتر، مدیران و قضات در شهر تهران، که با عملکرد این دفاتر مرتبط هستند، با استفاده از پرسشنامه‌ی، اطلاعات متنوعی در مقیاس پنج نقطه‌ای لیکرت و با محوریت بررسی نقش این دفاتر در کاهش اطاله دادرسی گردآوری شده و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفته‌است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. طبق یافته‌های تحقیق، ضریب همبستگی بین تأثیرگذاری این دفاتر در ارائه خدمات الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی برابر0/607 بوده و از نظر آماری معنی‌دار تشخیص داده شده است. همچنین، این دفاتر به طور متوسط در حد 3/9 واحد(از 4 واحد) در کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها و به ترتیب 3 و 2/4 واحد در «ارتقای راندمان کاری قضات» و «کاهش تعداد جلسات رسیدگی» مؤثر تشخیص داده شده‌اند و علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، بهبود عدالت الکترونیکی، تسریع در ارائه‌ و پیگیری دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، ارائه و تبادل لوایح قضایی و مستندات پرونده و حذف محدودیت های جغرافیایی، موثر واقع شوند و به نحو معنی‌داری موجب کاهش اطاله دادرسی گردیده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Electronic Judicial Service Offices on Reducing Procrastination

نویسندگان [English]

  • Ahmad Allah yari nik 1
  • Mehdi Shabannia Mansour 2

1 Graduate of Master of Public Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch - Tehran - Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Electronic judicial services offices have been set up and developed with the aim of easy and fast access to the judiciary. In this study, from the expert opinions of 165 lawyers, office managers, managers and judges in Tehran, who are related to the performance of these offices, using a questionnaire, a variety of information on a five-point Likert scale and focusing on the role of these offices in Reduction of trial delays was collected and analyzed using SPSS statistical software. The present study is descriptive and survey type. According to the research findings, the correlation coefficient between the effectiveness of these offices in providing electronic services and reducing the length of proceedings is 0.607 and has been found to be statistically significant. Also, these offices have found an average of 3.9 units (out of 4 units) in reducing the average time of processing cases and 3.3 and 2.4 units, respectively, in "improving the efficiency of judges" and "reducing the number of hearings." In addition to speeding up the handling of cases, improving e-justice, speeding up the filing and follow-up of lawsuits, complaints, declarations, submitting and exchanging court bills and case documents, and eliminating geographical restrictions, and significantly reducing trial delays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Judicial Services Offices
  • Procrastination
  • Electronic Justice
  • Judicial Justice