نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل‌های سه‌گانه‌ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه‌ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه‌ی حقوق بین‌الملل نیز می‌دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه‌ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق‌تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه‌های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه‌ی حقوق بین‌الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می‌آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه‌ی حقوق بین‌الملل و در شکل تئوری‌پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل‌گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان ‌سوم‌گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bases of the Right to Self – Determination in the Context of the Philosophical Concepts of the International Law

نویسندگان [English]

  • Sayyed ghasem zamani 1
  • Mahshid Ajeli Lahigi 2

1 Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD student in International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Right to Self-Determination is a fundamental Human Right which is respectfully recognized by all the three generations of the human rights and the international community. This issue indicates the importance of the right in the context of human rights dialogue. Considering such a place for a human right shows its high level of legitimacy in the international law. Whereas knowing about the philosophical background of the right to self-determination promote its normative strength and gives it a great higher credit in the international world, this article is trying to define the philosophical bases of the right to self-determination and explain the basis of its legitimacy. To answer the question about the basis of the legitimacy of this right, it will be concluded that the analysis of the right in the framework of philosophy of the international law, by theorizing it in the context of the concepts like collective rights, rationalism, justice, globalization and third-worldism which the right to self-determination has been stabled according to them, will demonstrate its legitimacy as it deserves it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right to self-determination
  • International law
  • Philosophy of law
  • Basis of Legitimacy
  • philosophical Schools