نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

موضوع تنظیم هزینه‌های انتخاباتی به طور معمول تعارضی را بین انتخابات منصفانه از یک سو و حمایت از حق بر آزادی بیان از سوی دیگر ایجاد می کند. بی تردید پول در سیاست اثرات و پیامدهای منفی دارد که به شدت سلامت نظام انتخاباتی و برابری نامزدهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از اینرو کنترل و مقررات گذاری هزینه‌های انتخاباتی از ضروریات تضمین سلامت انتخابات است. همچنین می‌توان پذیرفت که هزینه کردن در انتخابات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوع ابراز آزادی بیان تلقی می‌گردد. اما پرسش این است که اگر مشارکت در تأمین مالی انتخابات نوع ابراز عقیده تلقی می‌گردد، آیا تعیین محدودیت‌ها و یا ممنوعیت‌ها در رابطه با هزینه‌های انتخاباتی نفض این حق بنیادین نیست؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با به بررسی این پرسش پرداخته است. نتیجه اینکه، به نظر می رسد که حق محدودیت هزینه انتخاباتی مغایرتی با حق بر آزادی بیان ندارد اما این محدودیت‌ها نباید بسیار کلی باشد و باید به شکل کاملا محدود و در حد ضرورت انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Campaign Expenditures and Free Speech

نویسندگان [English]

  • mohamd taghi akbari 1
  • Sayyed Mohamad Hashemi 2
  • Vali Rostami 3

1 PhD Student in Public Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Issues related to the regulation of Campaign Expenditures typically create a conflict between reducing corruption in the electoral process on the one hand and protecting the right to freedom of expression on the other. Undoubtedly, money has negative effects and consequences in politics, which strongly affect the integrity electoral system and equality of candidates. Hence, controlling and regulating campaign expenses have become one of the necessities of democratic electoral systems. It can also be accepted that spending on elections by natural or legal persons is considered as a form of freedom of expression. But the question is, if participation in the financing of campaign expenses is considered an expression of opinion, is the imposition of restrictions or prohibitions on election expenses a violation of freedom of expression? This research has investigated this question by descriptive-analytical method by referring to the court decision in this field. Result show that in some cases the court considered the Imposition of these restrictions to be contrary to freedom of expression, but in some cases it did not consider the prohibitions but the set ceiling to be contrary to freedom of expression

کلیدواژه‌ها [English]

  • campaign expenditure
  • election propaganda
  • free speech
  • court decision