نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/thdad.2021.499880.1483

چکیده

حالات ذهنی و درونی که علی‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی می‌گردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده می‌شوند که به دو صورت تام و نسبی می‌باشند. در حقوق کیفری مصر از علل فوق، تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری و اسباب رفع عقاب یاد می‌شود. منظور از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن شخص تحت شرایط و اوضاع‌واحوال خاصی است که صرفاً در آن حالت، به دلیل زوال اراده، مسئولیت کیفری منتفی می‌گردد، در غالب علل و اسباب فوق، فقدان مسئولیت را می‌توان ناشی از احسان و حسن نیت دانست. منظور از حسن نیت، ارتکاب عمل مجرمانه باانگیزه شرافتمندانه اجتماعی، انسانی و اخلاقی، می‌باشد، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌یافته و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که بر اساس حقوق کیفری ایران و مصر، اشتباه، حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی و بیهوشی، مستی غیرارادی و اضطرار، ازجمله علل نسبی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Nature and Effects of Relative Causes of Elimination or Obstruction of Criminal Liability in Iranian and Egyptian Law

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mortazi 1
  • Leyla Daei 2

1 Assistant Professor, Faculty of Theology and Humanities, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Graduate of Islamic Jurisprudence and Law, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Mental and internal states that, despite the occurrence of a crime, lead to the removal of criminal responsibility from the perpetrator and prevent his punishment, are called reasons for the removal of criminal responsibility, which are both complete and relative. In Egyptian criminal law, the above reasons are referred to as obstacles to criminal responsibility and the means of eliminating the eagle. The relative causes of the removal of criminal responsibility means the placement of a person under certain circumstances and circumstances in which only in that case, due to the decline of the will, criminal responsibility is eliminated. To know. The meaning of good faith is to commit a criminal act with honorable social, human and moral motives. Drowsiness and anesthesia, involuntary drunkenness and urgency are among the relative causes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obstacles to responsibility
  • overcoming causes
  • relative causes
  • mistakes
  • drunkenness