نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.

10.22034/thdad.2021.518373.1618

چکیده

جرم‌های برخاسته از نفرت را می توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث امروزی در حوزه جرم شناسی دانست. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است که توجه به این مؤلفه‌ها، بسط رویکرد بزه‌دیدگیِ حمایتی از زنان را به عنوان دو مقوله پیشگیری از بزه‌دیدگی و مهار سقوط سنجه‌های سلامت روانی بزه‌دیدگی زنان در سیکل‌های زمانیِ پس از ‌بزه‌دیدگی» ضرورت می‌بخشد. راهبرد اخیر، مبتنی بر توجه به این واقعیت است که از لحظه آغاز فرایند کیفری علیه بزهکار، که زنان بزه دیده نیز در آمد و شدِ خواسته یا ناخواسته به مراجع انتظامی و قضایی و رفتار کارکنان نظام عدالت کیفری که خود می تواند به «اختلال فشار روانی پس‌ از سانحه»، بیانجامد و گذر از سیکل پس از ‌بزه‌دیدگی را کُند و سنجه‌های رو به‌ترمیمِ سلامت روانی زنان را به محاق ‌بَرَد. به همین منظور، نوشتار حاضرضمن توصیف اختصاری مفهوم جرم برخاسته از نفرت و فرایند تکوین و عُروض اختلال فشار روانی پس‌آسیبی بر جسم و روان زنان بزه‌دیده جرم های برخاسته از نفرت در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که راهبردهای حمایتی از بزه دیدگی زنان متعاقب جرم های برخاسته از نفرت درنظام عدالت کیفری چیست و غمض‌نظر از آن آسیب‌های وارده ، بی توجهی سامانه های عدالت کیفری تا چه میزان می تواند بازبزه‌دیدگی زنان را در این فرایند فراهم می‌سازد ؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد، در نظام عدالت کیفری نه تنها هیچگونه حمایت های افتراقی معنوی و روانی از زنان در برابر خشونت های برخاسته از نفرت و جرایم آن در قوانین موضوعه ی ایران به رسمیت شناخته نشده بلکه حتّی در اندک مواردی که مقنّن تلاشی ناچیز برای حمایت از زنان بزه دیده داشته، به دلیل ساختارهای فرهنگی موجود به این موضوع در مرحله ی عمل هدف قوانین مصوّب تأمین نمی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the need to protect the spiritual health of women victims of hate crimes in the criminal justice system

نویسنده [English]

  • Mahsa Shiravi

Assistant professor, Department of law, Pardis Branch, Islamic Azad University,Pardis,Iran

چکیده [English]

Increasing the rate of hate crimes can be considered as one of the most important and challenging topics in the field of criminology today. The crime of hatred has components that pay attention to these components, the development of a supportive victimization approach, "prevention of victimization" and "controlling the fall of the victim's mental health and measures in the post-morale cycles". It's necessary.The recent strategy is based on the fact that the obvious clinical signs in a victim of violence are from the moment of the victim to the beginning of the second cycle of psychological trauma. At the same time_ that these situations affect the victim, criminal proceedings are in initiated against the offender. «Having a" post-traumatic stress disorder "can lead to the secondary victimization of the victim of the crime and slow down the transition to the the post-victimization cycle and does not measure the recovery of his mental health.The present article, after briefly describing the concept of a crime arising from hatred, presents the process of development and symptoms of post-traumatic stress disorder on the body and mind of victims of violent crimes, which, in view of those injuries, distort criminal justice. And reproduces the victim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hate crime
  • Women victims
  • Mental health measures
  • criminal justice system