نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی،دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق کیفری،واح خمین، دانشگاه ازاد اسلامی ، خمین ، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشکده حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

3 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق کیفری وجرم شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، واحد خمین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران.

چکیده

نگاهی گذرا به اسناد تقنینی ایران در حوزه‌ی سلامت، گویای آن است‌ که؛ با وجود اساسی سازی حق بر سلامت، ملزومات نظری و عملی صیانت ازحق برسلامت، ازجامعیت لازم برخوردار نمی‌باشد و به لحاظ چالش‌هایی نظیر؛ چگونگی احراز رابطه علیّت، بازدارندگی یا عدم بازدارندگی نظام پاسخ‌دهی و کیفیت نقش‌آفرینی دولت و جامعه‌ی مدنی، ساختار سیاست‌جناییِ اتخاذی در مواجهه با بیماری واگیردار کووید -19، بحران زده و کارآیی لازم برای پیشگیری از تعرض به‌حق بر سلامت و نیز مهار گونه‌های جدید و جهش یافته ویروس کرونا را ندارد. لذا در این مقاله با هدف؛ شناخت ماهیت این حمایت در سیاست جنایی ایران به‌صورت تحلیلی –توصیفی، تلاش شده به بررسی این موضوع ذیل سه مبحث: سیاست‌های کیفری، سیاست‌های پیش‌گیرانه ؛ مبتنی بر مداخله دولت –جامعه مدنی و بازنمایی کاستی‌ها و آسیب‌های هریک از دو سیاست مزبور پرداخته شود. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که راه حل خروج از بحران، صورت بندی ِسیاست‌جنایی هدف‌مند، مشروع و عاری از مشروعیت بخشی مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با برخورداری همزمان و متوازن از تدابیر کیفری و غیر کیفری و نهایتاً اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی(مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) در حمایت از حق بر سلامت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on Iran's criminal policy in support of the right to health; Cavid-19 Infectious Disease Case Study

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Farrokh Reza Shafiee 1
  • Salman Konani 2
  • samira golkhandan 3

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Department of Criminal Law, Wah Khomein, Islamic Azad University, Khomein, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.

چکیده [English]

A brief look at Iran's legislative documents in the field of health shows that; Despite the fundamental right to health, the theoretical and practical requirements for the protection of the right to health do not have the necessary publicity and in terms of challenges such as; How to establish the causal relationship, deterrence or non-deterrence of the response system and the quality of government and civil society role-playing, the structure of the criminal policy adopted in the face of Covid-19 infectious disease, crisis and the necessary effectiveness to prevent legitimate health attacks and inhibit new species and mutations No coronavirus findings found. Therefore, in this article with the aim; Understanding the nature of this support in Iran's criminal policy and analytically-descriptive, an attempt has been made to study this issue under the following three topics: criminal policies, preventive policies; Based on government-civil society intervention and representing the shortcomings and harms of each of these two policies. The results of the study indicate that the solution to the crisis, the formulation of a purposeful, legitimate and illegitimate criminal policy of the comprehensive authoritarian model of criminal policy with simultaneous and balanced criminal and non-criminal measures and finally the adoption of a participatory criminal policy (based The balanced power of the people and government institutions is to uphold the right to health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Legislative criminal policy"
  • " Covid-19 infectious disease"
  • " Penal measures"
  • " Preventive measures"