نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

امروزه، یکی‎ ‎از‎ ‎مهم ترین‎ ‎متغیرها‎ ‎در‎ ‎موفقیت‎ ‎سازمان ها،‎ ‎اخلاق حرفه ای‎ ‎مدیران‎ ‎است. رعایت اصول اخلاق حرفه ‏ای از سوی مدیران به دلیل جایگاه مردمی و مسئولیت های خاص قوه قضاییه، نسب به سایر نهادها و سازمان ها ‏اهمیت بالاتری دارد.‏‎ ‎هدف این پژوهش، طراحی الگوی اخلاق حرفه ای‎ ‎مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه ‏قضائیه است. تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی، از 25 ‏نفر از خبرگان دانشگاهی و قوه قضاییه مصاحبه عمیق به عمل آمد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با تئوری داده ‏بنیاد، مدل پارادایمی تحقیق طراحی شد. نهایتا، اعتبار مدل تحقیق با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار ‏PLS‏ با نظرخواهی از 182 نفر از مدیران و خبرگان قوه قضاییه بررسی شد. براساس یافته های تحقیق، 6 بعد فردی، ‏بین فردی، مدیریتی، شغلی، ارزشی و اعتقادی و بعد خاص قضایی و برای ارتقای اخلاق حرفه ای‎ ‎مدیران با رویکرد ‏حکمرانی خوب در قوه قضائیه، راهبردهایی در سطوح شغلی، مدیریتی، سازمانی و فراسازمانی تعیین شدند. همچنین، ‏مقدار ضریب تعیین برای متغیر اخلاق حرفه ای، مقدار 591/0، برای متغیر راهبردها 719/0 و متغیر پیامدها مقدار ‏‏655/0 محاسبه گردید که همگی مقادیری مناسب است. اخلاق حرفه ای مدیران در قوه قضاییه پدیده چندبعدی بوده ‏و با اصول حکمرانی خوب رابطه تنگاتنگی دارد و برای ارتقای آن، مجموعه ای از راهبردها در سطوح مختلف باید ‏انجام گیرد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of professional ethics for managers with a ‎good governance approach in the judiciary power

نویسندگان [English]

  • Mana Nemati 1
  • Karamollah DaneshFard 2
  • Naser Mirsepasi 3

1 PhD Student in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, one of the most important variables in the success of organizations is the professional ‎ethics of managers. Observance of the principles of professional ethics by managers is more ‎important than other institutions and organizations due to the public position and special ‎responsibilities of the judiciary power. The purpose of this study is to design a model of ‎professional ethics for managers with a governance approach. The present study is a mixed ‎and development-applied research. In the qualitative stage, 25 academic experts and the ‎judiciary were interviewed in depth, and after analyzing the data with the grounded theory ‎method, a paradigm model of research was designed. Finally, the validity of the research ‎model was assessed by structural equation modeling and PLS software with a survey of 182 ‎managers and experts of the judiciary. Based on the research findings, 6 dimensions of ‎individual, interpersonal, managerial, professional, value and belief and special judicial ‎dimension and to promote the professional ethics of managers with a good governance ‎approach in the judiciary, strategies at job levels, Managerial, organizational and extra-‎organizational were determined. Also, the value of the coefficient of determination for the ‎professional ethics variable was 0.591, for the strategies variable 0.719 and the outcome ‎variable was 0.655, which are all appropriate values. The professional ethics of managers in ‎the judiciary is a multidimensional phenomenon and is closely related to the principles of ‎good governance, and to promote it, a set of strategies at different levels must be done.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional ethics
  • professional ethics of managers
  • good governance
  • judiciary power