نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/thdad.2021.518097.1612

چکیده

شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند، باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق برآن است که نشان دهد، شورای نگهبان چگونه در وظایف متعدد خود به پاسداری از تصریحات اخلاقی قانون اساسی و شرع می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بامطالعه قانون اساسی، آراء و نظریات شورای نگهبان، کتب و اسناد حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که هرچند وظیفه تضمین اصول اخلاقی به‌صراحت در متن قانون اساسی برای شورا پیش‌بینی‌نشده، اما نمی‌توان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در پاسداری از ارزش‌های اخلاقی در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به رسمیت شناخته است. اگر چه در پاره‌ای از موارد انتقاداتی برعملکرد شورای نگهبان در این زمینه وارد می‌باشد؛ اما شورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون به‌عنوان تضمین‌کننده ارزش‌های اخلاقی وکارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاست و نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط بااخلاق را ایفا نموده است. این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر در‌باب مقررات دولتی و تفسیراصول قانون اساسی تحقق‌یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Position of Ethics in Iranian Guardian Council's Interpretation and Opinions

نویسندگان [English]

  • mohammad mazhari 1
  • Farzad Jangjooi 2

1 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 PhD Student in Public Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The, Guardian Council in his procedure, has sometimes paid attention to moral values and Islamic criteria to examine the conformity of the approvals with constitution and Islamic criterion. Should the Guardian Council be sensitive to the moral provisions of the constitution or the moral precepts that have a firm religious basis. This study intends to show how the Guardian Council safeguards the ethical principles of the constitution and Islamic criteria. This study will be done through descriptive- analytical method and study of constitution, the opinions of the Guardian Council and legal books and documents. The research findings indicate that although guarantee of the moral principles is not explicitly predicted in the Constitution for the Council, its critical role in safeguarding the ethical values within the task recognized by the Constitution cannot be denied. Although the functioning of the Guardian Council in this regard is criticized in some cases; this body is the protector of rule of law as the guarantee of moral values and proper functioning of the pubic power in this regard. In addition, it plays the key role in preserving the morality and ethic. This is fulfilled through conforming the approvals of the parliament with religion and constitution, commenting on the public regulations and interpretation of the principles of constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guardian Council
  • the constitution
  • the Islamic criteria
  • the rights and freedoms
  • citizens