نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مفهوم جنایت بین‌المللی در حقوق بین‌الملل مفهومی شناخته شده و مشخص است که عمدتاً به آن دسته جرایم مهم بین-المللی اطلاق می‌شود که دارای خصلت فرامرزی، شدت و برخورداری از قابلیت بین‌المللی مجازات می‌باشند. وقتی عملی در قالب جنایت بین‌المللی قرار بگیرد، از حیث حقوقی نتایجی دارد که عبارتند از امکان اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آن، امکان اعمال صلاحیت محاکم بین‌المللی و در پی آن، برداشته شدن مانع مصونیت مقامات و در نهایت، پیدایش مسئولیت بین‌المللی برای دولت متبوع مرتکب. از سوی دیگر، قاچاق گسترده‌ی مواد مخدر نظر به اهمیت غیرقابل انکار آن و خاصیت بین‌المللی داشتن آن به نگرانی عمده‌ی جامعه‌ی جهانی بدل شده است و باید دید آیا این جرم می‌تواند از حیث ویژگی و ماهیت بعنوان جنایت بین‌المللی معرفی گردد. در پایان دیده می‌شود که قاچاق گسترده‌ی مواد مخدر نظر به ویژگی‌ها و اشکال ارتکاب آن می‌تواند تحت شرایطی خاص و البته در شرایط نظم کنونی حقوقی، به سختی یک جنایت بین‌المللی قلمداد شود و از حیث بین‌المللی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminalization of Drug Trafficking as an International Crime; in the Context of International Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ghasem Zamani 1
  • Shahriar Nasiri 2

1 Allameh Tabataba'i University, faculty of law and political science, Tehran, Iran

2 PhD Student in International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The notion of international crimes is a determined and well-known concept in international law that often Refers to main international crimes that in nature are trans-boundary, grave and internationally punishable. Any criminal act when placed in the category of international crime will have some specific results such as possibility of applying universal jurisdiction and international court’s jurisdiction over it, and eventually emerging of international responsibility of related state. On the other side, widespread drug trafficking, due to its undeniable significance and trans-national nature has become of serious concern to the international community and must be considered whether drug trafficking based on its nature and feature can define as an international crime. At the end, it is evident that widespread drug trafficking could be in some cases an international crime and would be prosecuted and punished under international law, but it is hard in current legal circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International crime
  • International Criminal Law
  • Drug trafficking
  • fight against drugs