نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از معضلات مهم در رسیدگی های قضایی عدم اتقان آراء می باشد. این امر در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه بوده به نحوی که باید از شرایطی که موجب از بین رفتن اتقان آراء می شود در این دیوان نیز جلوگیری کرد. حاکمیت قانون یکی از عواملی است که می تواند آراء صادره از دیوان عدالت اداری را از منظر اتقان تامین کند. زیرا حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم جهت تضمین تمام عواملی است که ممکن است رای صادره را از استحکام خارج کند، به کار می رود. در این راستا می توان اذعان داشت که با تمکین و حاکمیت قانون، قاضی، طرفین دعوا و جامعه می توانند نسبت به تضمین حقوق خود امیدوار باشند. مهمترین اصلی که ممکن است یک رای را از استحکام خود خارج کند، شرایطی است که در آن حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم رعایت نشده باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ دهی به این سوال هستیم که حاکمیت قانون چه تاثیری در حقوق اداری و به تبع آن در دیوان عدالت اداری دارد تا از این رویکرد بتوانیم نسبت به اتقان آراء استفاده کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The rule of law guarantees the validity of votes in the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

  • Hossein Ehsani 1
  • Kheirollah Parvin 2

1 PhD student in Public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the major problems in judicial proceedings is the lack of conviction. This issue also has been considered in the Court of Administrative Justice, so that the conditions that cause the loss of conviction should be prevented in this court as well. The rule of law is one of the factors that can warrant the rulings of the Court of Administrative Justice from the outlook of trust. Because the rule of law is used as an important basis to guarantee all the factors that may derail the vote. In this regard, it can be acknowledged that obedience and the rule of law, the judge, the litigants and the community can hope to guarantee their rights. The most important principle that may derail a vote, is a situation in which the rule of law was not observed as an important basis. In this study, we secour to answer the question of what effect the rule of law has on administrative law and, consequently, on the Court of Administrative Justice, so that we can use this approach to conviction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Persuasion"
  • "Conviction": "Opinions"
  • "Rule of Law"
  • "United States"
  • "Court of Administrative Justice"