نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دکتری حقوق خصوصی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

10.22034/thdad.2021.532869.1833

چکیده

شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است که هر شریک به نسبت سهم خود در سود یا زیان شرکت سهیم باشد اما گاهی برخی شرکا با این شرط وارد شرکت می شوند که سهم بیشتری از سود ببرند یا سود و زیان ثابتی داشته باشند و یا آن که اصلاً ضرری به ایشان وارد نشود. تعلق سود بیشتر یا زیان کمتر موضوعی است که برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که در برابر چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه ای رخ داده باشد، بنابراین تعهد مزبور بدون علت می باشد و شرط مخالف مقتضای «ذات عقد» است و این شرط فاسد و مفسد عقد است. اما امکان تعیین حدود سود یا زیان و صحت یا بطلان این شروط، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت، در شرکت های تجاری قابل بررسی و مورد مطالعه این مقاله است، که در حقوق ایران و فرانسه، علاوه بر رعایت اصل تناسب در تقسیم سود یا زیان به نسبت آورده، امکان تعیین شروطی برای دریافت سود بیشتر یا کمتر از نسبت آورده، در ازای کار یا تجربه ی بیشتر فراهم است، اما شرط سود ثابت یا سود کامل و بدون زیان، باطل و غیر مبطل عقد شرکت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study Permissible and prohibited terms in the division of profits and losses in commercial enterprises

نویسندگان [English]

  • Abbas Niazi 1
  • Said Johar 2

1 PhD in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.

2 PhD in Private Law, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

چکیده [English]

Company activities are aimed at sharing the property in order to make a profit. Losses in such activities are inevitably due to the existence of a risk in commercial affairs. About the division of profit and loss, the general rule is that each partner contributes to the proportion of its share in the profit and loss of the company. But it is always a different division, the partners ' opinion is placed in the business companies, and some partners may even enter the company with the condition that they have a greater proportion of profit or do not hurt them or the profit and loss will be imposed on one of the partners. It is also possible to review more profits against more work or less losses in exchange for more activity. This article will discuss the accuracy and invalidation of these terms in Iran and French law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • share of profit
  • loss
  • correct and void conditions
  • superior share