نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

در بحث اولویت بخشی به امنیت یا حقوق بشر، وجود دو گروه با بینش متفاوت از هم، قابل شناسایی است. گروهی که به برقراری امنیت اصالت داده و تحقق آن را برتر و اولویت بر هر امری می‌دانند. گروهی دیگر که به تحقق حقوق بشر و حق آزادی‌ها که البته امنیت نیز جزیی از آن و نه همه آن است اصالت داده و از میان آزادی و امنیت به انتخاب مورد نخست مبادرت می‌ورزند.
در این مقاله با این پرسش که کدام رویکرد از رهیافت‌های امنیت محور یا آزادی محور باعث تحقق حقوق شهروندی می‌شود به پژوهش اقدام گردید. رویکرد امنیت محوری، عنصر اساسی و اصلی امنیت را سخت افزاری می‌داند و رویکردی که آزادی محور است بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تاکید دارد. همچنین قابل ذکر است زمینه و بستر فکری رویکرد امنیت محور که در آن دولت و تصمیم‌های قایل به ذاتش، مبنا است رهیافت فضیلت محور (افلاطونی) و ریشه نگرشی رویکرد حقوق بشر، رهیافت رفاه محور (کانتی) است. این پژوهش توصیفی و کاربردی است.
امنیت پایه و ستون هر پیشرفت و خیر و نیکی است. با وجود امنیت می‌توان به حقوق شهروندی عمل و آن را محقق گرداند. نتیجه عمل به حقوق بشر به عنوان راهشگای عملی انسان در هر عصر و زمانی، صلح در هر دو معنی منفی (دوری از جنگ) و مثبت (همکاری) آن خواهد بود. جاری بودن اصول و ارزش‌های حقوق بشری در جامعه و تحقق کامل حقوق شهروندی بر طبق اصول و آموزه‌های حقوق بشری به عنوان یک الگو و چارچوب رفتاری مدنظر شهروندان و دولتمران منجر به ایجاد یک جامعه انسانی و زندگی شرافتمندانه انسان‌ها خواهد شد که در این صورت نظم و امنیت نیز تحقق خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Focus on hard security and virtue or on human rights in the realization of citizenship rights

نویسنده [English]

  • Mojtaba Ansarian

Assistant Professor, Department of International Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

There are two groups in the discussion of prioritizing security or human rights. A group that gives originality to establishing security and considers its realization superior and priority over everything. Another group that authenticates the realization of human rights and freedoms, of which, of course, security is a part and not all, and in choosing between freedom and security, they make the first choice, unlike the first group. In this article, research was conducted with the question of which approach of security-based or freedom-based approaches leads to the realization of citizenship rights. Explaining that the security-oriented approach considers hardware as the basic element of security, and the freedom-oriented approach emphasizes human rights and its three generations. It is also worth mentioning the intellectual context of the security-oriented approach in which the government and its inherent decisions are based on the virtue-based (Platonic) approach and the root of the human rights approach is the welfare-centered (Kantian) approach discussed in this article.
This research is descriptive and applied and has used data collection tools from quantitative methods, using available statistical data and from qualitative methods, tools for studying documents and texts. As an expression of achievement, it should be noted that the result of acting on human rights as a practical guide for human beings in every age and time, peace in both its negative (avoidance of war) and positive (cooperation) meanings.
The current principles and values of human rights in society and the full realization of civil rights in accordance with the principles and teachings of human rights as a model and behavioral framework for citizens and statesmen will lead to the creation of a humane society and honorable human life, in which case order and security will be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • civil rights
  • human security doctrine
  • state-centered security approach
  • citizen-centered security approach