نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و سازمان پزشکی قانونی کشور، مشهد، ایران.

چکیده

رجوع بیمار به پزشک باهدف پیشگیری از بیماری احتمالی آینده یا درمان بیماری حادث‌شده صورت می‌گیرد. اگرچه در غالب موارد چنین هدفی محقق می‌شود، لیکن مواردی نیز قابل‌ذکر است که عدم‌تشخیص صحیح یا تأخیر در انجام آن، سبب از میان رفتن فرصت درمان مؤثر می‌شود. سلب چنین فرصتی دارای مراتبی است که از تأخیر در بهبودی آغاز گردیده و تا خاتمه حیات بیمار ممکن است در نوسان باشد. بدیهی است در صورت تجمیع شرایطِ وجود وظیفه درمان، حدوث ضرر و اثبات رابطه سببیت، سلب فرصت درمان نیز می‌بایست در زمره یکی از صور تحقق مسئولیت مدنظر قرار گیرد. مداقه در آرای مرتبط با دعاوی تقصیر و خطاهای صاحبان حرف پزشکی حاکی از آن ‌است که تحقق مسئولیت صاحبان این حرف، منحصراً بر اساس ضرر حادث‌شده نهایی سنجیده می‌شود. این در حالی است که صرف محروم ماندن بیمار از فرصت درمان نیز می‌تواند با احراز شرایطی منتهی به تحقق مسئولیت گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

responsibility for deprivation of treatment, Missing element in medical error cases

نویسندگان [English]

  • Alireza Moshirahmadi 1
  • Sayyed Aria Hejazi 2

1 Ph.D. Student of Law, ferdowsi University, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor, Forensic Medicine Organization, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The patient's referral to a physician is intended to prevent possible future illness or to treat an accident. Although such a goal is often achieved, it is also worth noting that failure to properly diagnose or delay it can lead to a loss of effective treatment. Deprivation of such an opportunity has a degree that begins with a delay in recovery and may fluctuate until the end of the patient's life. It is obvious that in case of consolidation of the conditions of the existence of the treatment duty, the occurrence of the loss and the proof of the causal relationship, the deprivation of the treatment opportunity must also be considered as one of the forms of fulfilling the responsibility. An examination of the claims relating to the claims of the faults and errors of the medical practitioners suggests that the fulfillment of the responsibilities of the proprietors of this letter is measured solely on the basis of the eventual loss. However, simply depriving the patient of the opportunity for treatment can also lead to fulfillment of conditions leading to fulfillment of responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loss of treatment opportunity
  • Medical responsibility
  • Avoidance of damage
  • To make a profit
  • Non-profit