نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.(گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.)

چکیده

یکی از مسائل پیرامون عملکرد اشخاص‌ حقوق ‌خصوصی، نقض تعهدات و الزامات زیست‌محیطی آنهاست که گاه ضررها وخسارات جبران‌ناپذیری به‌جا می‌گذارد. این مشکل، یکی از نگرانی‌های کشورهای‌درحال‌توسعه، به‌عنوان کشورهای‌سرمایه-پذیر بوده و هست. تخریب‌ها و تخلفات زیست‌محیطی پیوسته به‌وسیله این اشخاص، این پرسش را ایجاد می‌نماید که آیا اصولا این اشخاص الزامات ‌حقوقی را برای پایبندی و متعهد بودن به استانداردهای‌زیست‌محیطی پذیرفته‌اند. در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی و ابزار کتابخانه‌ای و با استفاده از مطالعات اسنادی و رویکرد تطبیقی انجام گردیده است، به مطالعه حقوقی الزامات‌وتعهدات اشخاص‌حقوق‌خصوصی با تکیه براصول‌مسلم‌حقوقی که عموماً ازطریق روابط مسالمت‌آمیز بین-المللی و به‌وسیله رویه‌قضایی ‌بین‌المللی وارد حقوق ‌بین‌الملل ‌محیط ‌زیست شده‌اند، برای کارکرد سازگار با محیط‌زیست پرداخته شده است. به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اصول‌حقوقی در حقوق‌بین‌الملل‌محیط‌زیست، جنبه الزام‌آور دارند و اشخاص حقوق‌‌ خصوصی ملزم به رعایت آنها هستند یا اینکه این اصول، غیرالزام‌آور و فاقد ضمانت‌اجرا هستند. در پایان، این پژوهش، بیان می‌نماید که اصول‌ حقوقی ‌حقوق‌ بین‌الملل‌ محیط‌زیست، غیرالزام‌آور بوده و ضمانت اجرای کافی برای مقابله با اشخاص‌حقوق‌خصوصی در صورت آلوده‌نمودن محیط‌زیست به دلایل گوناگونی همچون سودومنافع مالی پروژه‌های بزرگ در پهنه محیط‌زیست‌بین‌الملل وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Private Law Entities in the Environmental Requirements and Obligattions of Governments in The Light of International Environmental Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Khorsandian 1
  • Yashar Taheri 2

1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 Ph.D. Student in Private Law, Department of Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.(Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.)

چکیده [English]

One of the challenges surrounding the operation of private legal entities, such as multinationals or transnational corporations, is the breach of their obligations and environmental obligations that sometimes these are cause of hurt and irreparable damages. This has been one of the concerns of developing countries as capitalist countries. Consistent environmental violations by these entities raise the question of whether these entities have in principle complied with the legal requirements for adherence and promotion of environmental standards. International environmental law appears to be a requirement, though in the form of soft law, for these individuals. The standards and norms that are hoped to be enforced and institutionalized in international law can at least justify the harmful effects of private legal entities on the environmental impacts. This article deals with the requirements and obligations of non-governmental legal entities, relying on substantive legal principles that have generally entered international environmental law by peaceful international relations and through international judicial practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Legal Entities
  • International Business Law
  • International Law
  • The Environmet
  • Principles of International Environmental Law