نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22034/thdad.2022.523349.1678

چکیده

اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می‌روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می‌شوند، به گونه‌ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می‌سازند.
در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ‌شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه‌ها و قرائت‌های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the approaches of experts and members of the Constitutional Review Council to extra-constitutional principles

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Gharloghi 1
  • Ali Daraee 2
  • Ali mashhadi 3

1 Doctoral student of Public Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

2 Master of Public Law, Tabriz University, Tabriz, Iran.

3 Associate Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Translation types
Text translation
Source text
1,058 / 5,000
Translation results
Trans-constitutional principles are strategic and unchangeable principles that are maintained by the drafters of the constitution at a certain time, so that future generations do not have the authority to revise them. The founders of the constitution establish such eternal and strategic concepts in the text of the constitution in order to consolidate and maintain the fullness of their political-legal system.
In this research, by descriptive-analytical method and relying on the knowledge of constitutional law in addition to spectroscopy and in other words typology of the attitude of the members of the Constitutional Review Council, different views and readings of constitutional experts on trans-constitutional concepts in 1979 were analyzed. has taken. Although the drafters of the constitution accepted some principles, such as the recognition of religion, as well as generalities, directly and indirectly as principles beyond the constitution, but with deliberation in their speeches, including the deputy speaker, the final review of the constitution The right of the nation to determine its own destiny is also their responsibility to revise the principles of the constitution, but the members of the Constitutional Review Council in 1989 included seven meta-constitutional concepts in Article 177 of the constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 177
  • irrevocability
  • irrevocable concepts
  • codified of the Constitution