نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

شورای اصلاحات ارضی مهم‌ترین مرجع اختصاصی اداری زمین‌های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی، ممکن است مانند هر تاسیس حقوقی دیگر، اختلافاتی بین مردم ایجاد گردد، که قانون اختیار وضع مصوبه و تصمیم‌گیری عام‌الشمول را برای این مرجع شبه قضایی با سازوکار حقوقی خاصی پیش‌بینی کرده است. تصمیمات اتخاذی موردی از سوی این مرجع شبه‌قضایی قابل شکایت و اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است. تصمیمات و مصوبات عام‌الشمول این مرجع نیز قابل نظارت قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، در پی واکاوی، نقد و یافتن پاسخ برای این مساله است که مهم‌ترین جهات رسیدگی به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی اعم از ابطال، نقض و تایید تصمیمات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟ شناسایی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات عام‌الشمول، احراز تعارض آرا به منظور صدور رای وحدت رویه و احراز صلاحیت و اختیارات شورای اصلاحات ارضی مهم‌ترین دست‌آورد این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Judicial supervision of the General Board of the Administrative Court of Justice On the approvals of the Land Reforms Council

نویسندگان [English]

  • Alireza Dabirnia 1
  • Ali Mashhadi 1
  • Ehsan Movahedipoor 2

1 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

2 , Ph.D. Student in Departmwnt of Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Agrarian Reforms Council is the most important exclusive administrative authority for agricultural lands in Iran's legal system. The limits of the competences, duties and powers of this council are specified in the Land Reforms Law and subsidiary laws and regulations. With the approval and implementation of the Land Reforms Law, like any other legal establishment, disputes may arise between the people, which the law has provided for this quasi-judicial authority with a special legal mechanism to make general decisions. Case decisions taken by this quasi-judicial authority can be appealed and contested in the branches of the Administrative Court of Justice. The general decisions and approvals of this authority can also be judicially supervised by the general board of the Administrative Court of Justice. This research, with analytical-descriptive method, seeks to analyze, criticize and find an answer to the question that what are the most important aspects of dealing with the decisions of the Land Reforms Council, including the annulment, violation and approval of the said decisions in the general board of the Administrative Court of Justice? The most important achievement of this research is to identify the competence of the general board of the Administrative Court of Justice regarding general approvals, verifying the conflict of votes in order to issue a unanimous vote and verifying the competence and powers of the Land Reforms Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • «Agrarian Reform Council
  • » «The General Board of the Administrative Court of Justice
  • » «Judicial supervision
  • «