نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 (نویسنده مسئول)عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه حقوق،اصفهان،ایران.

چکیده

امنیت گرایی در بزه پول شویی
چکیده
پول‌شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Security orientation toward money laundering

نویسندگان [English]

  • Mohamad Shahriari 1
  • Mohammad Reza Shadmanfar 2

1 PhD student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Isfahan branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.

2 Member of the academic staff of Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Department of Law, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Abstract

Money laundry is a concerning offence regarding financial _ administrative corruption; which endangers and mischeives the economical benefits of countries. Thus in recent years specifically since 9 11 disaster in the USA, a pessimistic security approach is taken to pursue adjudicate and punish criminals in various states all over the world. The focal point in a security orientated approach in economical offences and specially money laundry is the rules of prosecution, interrogation, adjudication, burden of proof, evidence, accused and officials rights and duties.

Since money laundry is a complicated offence because of white collar offenders who have access to escape solutions and power houses, it is essential to submit an espesific procedure rule to guarantee accused fundamental rights and secure the states economical benefits which concerns its national

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Laundering
  • Securityism
  • Risk
  • Citizens Criminal Rights
  • Enemies and Threats of Security Criminal Rights