نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اعاده به وضع سابق که در نتیجه بی اعتباری احکام قضایی به اجرا گذاشته می شود یکی از فرایندهای دادرسی است که از دو منظر قراردادی و قانونی بودن ماهیت رابطه دادرسی می‌تواند دارای آثار متفاوتی باشد. ماهیت رابطه دادرسی از دو نقطه نظر قراردادی و قانونی از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ تحول مفاهیم و اصول دادرسی مدنی همواره مورد توجه دادرسی‌دانان و حقوقدانان بوده است. برخی با تکیه بر ویژگی‌های مندرج در حقوق خصوصی از جمله قراردادی بودن حقوق و تکالیف طرفین و تسّری آن به موضوع دادرسی مدنی قائل به خصوصی بودن امر دادرسی مدنی هستند. از این رو، موضوع اعاده به وضع سابق نیز از این منظر می‌بایست همانند یکی از ارکان عقد مثل، فسخ، اقاله و یا انفساخ در نظر گرفته شود که در این میان به نظر می‌رسد اعاده به وضع سابق نوعی بطلان رابطه قراردادی است. در مقابل عده‌ای نیز با اعتقاد به اینکه حل و فصل اختلافات میان اشخاص تحت لوای مقررات آیین دادرسی مدنی عملی حاکمیتی است و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا نیز ریشه در اصول و تشریفات مندرج در قوانین و مقررات دادرسی است، قراردادی بودن دادرسی را مورد انکار قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The nature of the judicial relationship and its effect on the territory of restoration

نویسندگان [English]

  • Javad Asgari 1
  • Kheyrollah Hormozi 2

1 Doctoral student of private law at Allameh Tabatabai University

2 Associate Professor of Private law Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Restoring the former status, which is implemented as a result of the invalidity of judicial rulings, is one of the judicial processes, which can have different effects from the contractual and legal aspects of the nature of the judicial relationship. The nature of the judicial relationship from two contractual and legal points of view is one of the topics that have always been the focus of legal scholars and lawyers throughout the history of the evolution of the concepts and principles of civil proceedings. Some believe that civil proceedings are private, relying on the features included in private law, including the contractual nature of the rights and duties of the parties and its applicability to the subject of civil proceedings. Therefore, from this point of view, the issue of restoration to the previous situation should be considered as one of the pillars of the contract, for example, cancellation, rescission or rescission. On the other hand, some people deny the contractual nature of the proceedings, believing that the settlement of disputes between persons under the rules of civil procedure is a sovereign practice and the rights and duties of the litigants are rooted in the principles and procedures contained in the rules and regulations of the proceedings. they give.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restoring the previous situation
  • the contractual nature of the judicial relationship
  • the legality of the judicial relationship
  • the principles of civil proceedings
  • the formalities of civil proceedings