نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشکیل می‌گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه‌های‌ عمومی‌ در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه‌عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه برگزارکننده مناقصه و حکم به جبران خسارات(مادی و معنوی) و تداخل آن با صلاحیت مراجع ، اقتضای طرح این موضوعات را ایجاب می‌کند. احکام هیات مزبور مانند حکم به فسخ قراداد از لحاظ انطباق با اصول حقوق قراردادها با تردیدهایی مواجه است. اطلاق صلاحیت هیات در برخی مواردِ ناشی از فرآیند برگزاری مناقصه با ابهامانی روبروست که در این خصوص باید قایل به صلاحیت محاکم دادگستری شد. در اختلافات با منشا قراردادی‌صلاحیت محاکم به عنوان یک اصل مطرح است مگر اینکه قانونگذار مرجعی دیگری را صالح به رسیدگی بداند. در آمریکا هیات رسیدگی به شکایات از قراردادهای مدنی و نظامی صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارد، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس این موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا یک بازه زمانی بین ابلاغ برنده مناقصه و انعقاد قرارداد پیش بینی شده است، که در این بازه زمانی ضمن رسیدگی به شکایت سایر مناقصه‌گران، امکان اتخاذ تدابیر مراقبتی همچون تعلیق انعقاد قرارداد نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis on procedure of protests to tender process (competences and procedures) with glance on England and US law

نویسندگان [English]

  • adel ebrahimpoor 1
  • meysam bashiri 2

1 Department of Law,, Faculty of Law and Social Sciences , University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Tender complaints board is constituted according article No. 7 tendering procedure Act for reviewing tender complaints between tenderers and government agency, holding tender. competency between this board and judicial courts are observed with the priority of the mentioned board. Being judicial or administrative nature of this board is point of dispute, which effects on parties’ rights to understand which jurisdiction can appeal board decision. Because of the board is an exceptional turbinal, so it has exceptional competency to review the complaints are brought before, therefore any doubt in the board competency will lead us to general competency of judicial courts. In USA for resolving these disputes, civilian and armed board of contracts appeals have competency which their decisions caul be reviewed by Federal Court of Claims. At England all the disputes brought before high court of justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Justice Court
  • ،Comliants of Tendering Process، Competency، Judicial Courts