نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیارگروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ایران، تهران، ایران.

10.22034/thdad.2023.541211.1993

چکیده

در درون هر نظام حقوقی، مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی وجود دارد که ترتیب و کیفیت ارتباط آنها با هم نسبت مستقیمی با کارآمدی و پویایی آن نظام دارد. حقوق عامه و حقوق عمومی از جمله نهادهای حقوقی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب کلی نظام حقوقی این نهادهای حقوقی مورد اشاره قرار گرفتند. موضوع اصلی این پژوهش تحلیل و توصیف مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه و حقوقی حقوق عمومی می‌باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و واکاوی مباحثی از جمله منطق حاکم بر حقوق و اصول حاکم بر تفسیر قوانین به دنبال یافتن پاسخ و رفع ابهام برای این سوال است که چه تفاوتی میان ویژگی‌های ذاتی، ماهیت و مبانی قانونی نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق عمومی وجود دارد و تا چه اندازه قانون اساسی انعکاس‌دهنده ویژگی‌ها و ماهیت این نهادهای حقوقی می‌باشد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که منطق حاکم بر حقوق عامه از نوع منطق جدلی و تفسیر قواعد مربوط به این نهاد از نوع تفسیر موسع و آزاد است. منطق حاکم بر حقوق عمومی از نوع منطق صوری و روش حاکم بر تفسیر قواعد آن هم از نوع تفسیر مضیق و محدود است. در قانون اساسی ایران اصولی وجود دارد که حاوی این نهادهای حقوقی است که از ارتباط آنها با دیگر اصول می-توان از طریق ویژگی های ذاتی و ماهیت آنها، مصادیق مورد نیاز را شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A reflection on the substantive and legal foundations of public law and public law with a look at the Constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Golamali Ghasemi 1
  • Dawood Mohebi 2
  • Abdolsaeed Shojaei 3

1 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.

3 Faculty member of Payam Noor University of Iran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Within each legal system, there is a set of legal institutions whose order and quality of relationship are directly related to the efficiency and dynamism of that system. Public law and public law are among the legal institutions that were recognized in the Iranian legal system. In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, these legal institutions were mentioned as the general framework of the legal system. The main subject of this research is the analysis and description of the substantive and legal foundations of public law and the legal rights of public law. Using descriptive-analytical method and analysis of issues such as the logic governing law and the principles governing the interpretation of laws, this research seeks to find an answer and remove the ambiguity for the question of what is the difference between intrinsic characteristics, nature and legal basis of legal institutions There is public law and public law, and to what extent does the constitution reflect the characteristics and nature of these legal institutions? The findings show that the logic governing public law is of the type of polemical logic and the interpretation of the rules related to this institution is of the type of broad and free interpretation. The logic governing public law is of the type of formal logic and the method of interpreting its rules is of the type of narrow and limited interpretation. There are principles in the Iranian constitution that contain these legal institutions that can be identified from their relationship with other principles through their inherent characteristics and nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public law
  • interpretation of laws
  • constitution