نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22034/thdad.2023.527396.1746

چکیده

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین‌المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت‌ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت‌ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می‌نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت.
برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت‌ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت‌های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می‌دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته‌اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Jur Gestionis as an Exception in Immunity of State in International Law

نویسندگان [English]

  • Sayyed Yaser Ziaee 1
  • Marzieh Yaghoobi 2

1 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

2 Master's degree in International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The principle of immunity of states is one of the recognized principles in the international society. This general principle rooted in equality of sovereignty of States which results to no jurisdiction of national courts in foreign. Intervention of States in economic, simultaneously with private persons, caused to irrationality of immunity of States; So restrictive immunity substituted full immunity of States and private or commercial behaviors (jure gestionis) become as an exception to immunity of States.
For determination of jure gestionis scope some criteria exist like nature of act , purpose of act , bargain party , properties type , profitability and governing law on transaction. Present research beside analyzing the State practices in legislating and adjudicating of United States of America, Canada, United Kingdom, Iran, Austria, Switzerland and Iraq shows that all of them have accepted the nature criteria. Also European Convention on State Immunity 1972 has accepted same criteria. But in opposite UN Convention of State Immunity and their Properties 2002 codified compound criteria means nature, purpose and bargain party.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunity of State
  • jure gestionis
  • jure imperii
  • restrictive immunity
  • pure immunity