نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جرم یابی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی. تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اهواز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین.

4 دانشجوی دکتری جرم یابی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین.

5 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه‌های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش‌های جدی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته‌اند با توجه به این‌که قانون، اولین و رسمی‌ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود، قانون‌گذار می‌تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان‌یافته خلأ قانون‌گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان‌یافته و پیش‌بینی مجازات و عقوبت‌های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست‌های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد.
پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه‌ی اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه‌ی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، در خصوص جرائم سازمان‌یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به‌صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iran's legislative criminal policy against organized crimes

نویسندگان [English]

  • Ali Yekta 1
  • Mehdi Yektai 2
  • Hossein Usefvand 3
  • Khosro Habibi 4
  • akbar alizadeh 5

1 Ph.D. in criminology and faculty member of Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran

2 Doctoral student of knowledge management, Higher National Defense University. Tehran Iran.

3 Doctoral student of Sociology, Ahvaz University and faculty member of Amin University of Police Sciences.

4 Ph.D. student of criminology and faculty member of Amin University of Police Sciences.

5 .

چکیده [English]

Organized crime, with its variety of manifestations, complexity in the ways of committing and expanding, has imposed consequences and harmful effects on countries and societies from political, security, economic and cultural aspects, and has created serious challenges at the national and international levels. Most of the countries have considered a specific legislative policy to fight these crimes, considering that the law is considered the first and most formal tool of social control, the legislator can complete the legislative gap by making changes in the law related to organized crime and by criminalizing it. Organized serious and important crimes and predicting punishments and punishments appropriate to these crimes and approving the differential procedure will facilitate the facilitation of executive and judicial criminal policies in an efficient manner.
The current research was written based on the descriptive-analytical method and on the basis of documents and library resources, and in this regard, the obtained information was analyzed by studying international documents and domestic laws, with a practical purpose. The findings of the research showed that Iran's legislative criminal policy, including laws, applicable regulations and other existing binding documents, do not have the necessary coherence and clarity regarding organized crimes. Although the legislature of Iran has dealt with these crimes sporadically and transiently, from the point of view of increasing the punishment or limiting the defense rights of criminals, but the weakness and legal gap in facing this criminal phenomenon is evident and this silence causes problems and damages in the policy process. It has also created an executive and judicial crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legislative criminal policy
  • organized crime
  • Iran
  • legislature