نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان،دامغان،ایران

چکیده

در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of the brawl crime: Defective criminalization-Determining concise punishment

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Hasani

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Damghan University, Damghan, Iran

چکیده [English]

There is no doubt about the necessity of criminalizing the brawl based on maintaining public order and social welfare on the one hand and preventing felonies on the other hand and within the framework of the principle of criminal intervention. The general and unforgivable aspect of this crime shows this There is no doubt about the necessity of criminalizing the brawl based on maintaining public order and social welfare on the one hand and preventing other criminal behaviors based on physical violence on the other hand and within the framework of the principle of criminal intervention. The general and unforgivable aspect of this crime shows this fact. However, the quality of criminalization and punishment of the brawl is commensurate with the mentioned goals and can be discussed within the framework of general principles of criminal law such as the principles of criminal law, proportionality of crime and punishment and fairness. The criminalization and punishment of this crime faces considerable challenges. What is more, goal-oriented, vague and extensive criminalization, on the one hand, and incomplete graded punishment, and incomplete rule-making, guaranteeing the ransom of comprehensive property, on the other hand, has reduced it to faulty criminalization and incomplete punishment. Effective criminalization and punishment of disputes Appropriate ambiguities, especially specifying the occurrence of public and public disputes of at least three people in a known and determined group on the one hand and anticipating gradual punishments in terms of specific mitigating and aggravating qualities and adopting a clear approach to guaranteeing blood money The summons is equally outside the cases of filth and the execution of the oath of all the accused on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brawl crime
  • collective fighting
  • uncertain perpetrators
  • revenge
  • ransom