نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از منابع تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصل حسن نیت است. پیدایش مفهوم حسن نیت در مقابل سوءنیت از حقوق قراردادی رم ناشی می شود. هیچ تعریفی از این اصل در حقوق کشورهای رومی ژرمنی یا کامن لا و نیز کنوانسیون موردبحث ارائه نشده است. حقوقدانان کشورهای مختلف نیز به دلایلی چون بدیهی بودن مفهوم آن و یا حتی دشواری، عموما تمایلی به تعریف نشان نداده اند. به طوری که برخی نویسندگان در مقاله خود، تعریف از حسن نیت را «تعریفی از تعریف ناپذیرها» نامیده اند. اگرچه برخی دیگر تعاریفی ارائه داده اند. با توجه به اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در بند 1 ماده 7 خود، اصل حسن نیت را صرفا به عنوان ابزاری در جهت تفسیر مواد کنوانسیون اعلام نموده، این نوشتار به صورت مشخص درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا حسن نیت خود به عنوان تعهدی مستقل بر طرفین قرارداد در اجرای تعهدات نیز اعمال می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده در جهت پاسخگویی به این مهم به بررسی قواعد و اصولی مانند اصل لزوم، قاعده سوءاستفاده از حق و قاعده استاپل در جهت کشف مبنای این اصل پرداخته و با بررسی مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا سعی در احراز و شناسایی موادی که بر اساس اصل حسن نیت، در اجرای تعهدات قراردادی تدوین گردیده، شده است. در نتیجه؛ می توان گفت که اصل حسن نیت نه تنها به عنوان منبع تفسیر، بلکه به عنوان تعهدی قراردادی در مرحله اجرای تعهدات طرفین نیز تلقی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Basis Study of the Principle of Good Faith in the Implementation of Contractual Obligations in the International Sale of Goods (CISG)

نویسندگان [English]

  • Habib Taleb Ahadi 1
  • Massoud Ahmadi 2
  • Yousef Barari Chenari 3

1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 Ph.D Student of Private Law, Faculty of Law, Shiraz University, Shiraz, Iran.

3 Ph.D in Private Law,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the sources of interpretation of the Convention on contracts for the International Sale Goods is the principle of good faith. The emergence of the concept of good faith versus Good Faith derives from the contract law of Rome. There is no definition of this principle in the law of the Roman-German or Commonwealth countries, nor in the Convention in question. Lawyers in different countries have generally been reluctant to define it for reasons such as its obviousness or even its difficulty. So that some authors in their article have called the definition of Good Faith "a definition of the indefinable". Others, however, have provided definitions. Given that the Convention on contracts for the International Sale Goods in paragraph 1 of Article 7 declares the principle of good faith as merely a means of interpreting the provisions of the Convention, this article specifically seeks to answer the question of whether good faith as a Is an independent obligation applied to the parties to the contract in the implementation of the obligations or not? The present study, which is based on a descriptive-analytical method and based on a library study written in order to respond to this important issue, examines rules and principles such as the principle of necessity, the rule of abuse of rights and the Estoppel rule to discover the basis of this principle. The provisions of the Convention on contracts for the International Sale Goods seek to identify and identify materials that have been developed in accordance with the principle of good faith in the performance of contractual obligations. as a result; It can be said that the principle of good faith is considered not only as a source of interpretation, but also as a contractual obligation in the implementation of the obligations of the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Faith
  • Principle of Necessity
  • Estoppel Rule
  • Abuse of Right
  • Enforcement of Obligation
  • Convention on contracts for the International Sale Goods
  • Interpretation of Contract