نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق سردفتری اسناد رسمی ، دانشکده ثبت و مدیریت قضایی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.

چکیده

کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه‌های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه‌های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما در سطح بنیادین مشترکات نظام‌های حقوقی متعدد، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پرسش آن است مولفه‌های بنیادین چیست و چگونه محقق می‌گردد؟ در این نوشتار با مطالعه تطبیقی در دو نظام ثبت زمین ایران و انگلستان پس از بیان مولفه‌های بنیادین ثبت زمین که عبارتند از؛ سادگی در فرایند ثبت دارایی‌های غیرمنقول، اعطای امنیت قانونی و اقتصادی به دارایی های غیرمنقول، ثبت کامل وضعیت اراضی، دقت و صحت در ثبت اطلاعات اراضی، دسترسی عمومی به اطلاعات ثبتی، استقلال نظام ثبت زمین، کم هزینه بودن تثبت دارایی‌های غیرمنقول، چگونگی تحقق این مولفه‌ها و میزان رویکرد هر دو نظام در تحقق چنین مولفه‌هایی مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه نشان می‌دهد که در هر دو نظام کلیه مولفه‌ها به طور دقیق رعایت نمی‌گردد و در برخی موارد کاستی‌هایی وجود دارد که باید در جهت رفع آن برآمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection On The Realization Of The Basic Features Of The Land Registration System In Iran With A Comparative View Of The British Registration System

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Alizadeh 1
  • Mohammadbagher Parsapour 2
  • Jamshid Zargari 3

1 PhD student in private law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Master’s Student in Notarial Law, Faculty of Judicial Registration and Management, University of Judicial Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The efficiency of the land registration system is affected by several components that are divided into two internal levels and specific to each legal and fundamental system. At the domestic level, these components are affected by the structure of the domestic system, especially property law, but at the basic level, the commonalities of various legal systems are studied. The question is, what are the basic components and how is it achieved? In this paper, with a comparative study in the two land registration systems of Iran and the United Kingdom, after stating the basic components of land registration, which are: Simplicity in the process of registering real estate, granting legal and economic security to real estate, complete registration of land status, accuracy in registering land information, public access to registration information, independence of land registration system, low cost of real estate registration, approach both systems were examined in realizing such components.The result shows that in both systems, all components are not strictly observed and in some cases there are shortcomings that need to be addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Registration
  • Real Estate
  • UK
  • Basic Features
  • Security
  • Registration Information