نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

تجاوز جنسی به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه‌دیدگان این حوزه به وجود می‌آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون‌گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش‌بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت‌شناسانه تجاوز در قالب نظریه‌های جرم‌شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت‌های پیشگیرانه در پرتو تئوری‌های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش‌های جدیدْ با استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناسانه تلاش می‌شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم‌ترین نظریه‌های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت‌گرایانه، با تأکید بر مدل‌های فرهنگی و هنجاری، از یک‌سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می‌کند و از سوی دیگر، کنش‌ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می‌کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه‌های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می‌دهد که از یک‌سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه‌های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Social Structure of Rape

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Daneshnari 1
  • Mahdieh Maali 2
  • Elnaz Nesari javan 3

1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Master of Jurisprudence and Criminal Law, Shahid Motahari University, Tehran, Iran.

3 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Rape, as one of the most important examples of violence against women, has many unfortunate consequences for victims in this area. However, the etiological explanation of rape in the form of mainstream criminological theories and the presentation of preventive approaches in the light of these theories indicate the failure of theoretical and practical approaches to the mainstream in the realm of rape. Accordingly, in new approaches using sociological theories, an attempt is made to analyze the phenomenon of rape as a social action in the context of social relations. One of the most important theories in this field that has been neglected in feminist criminology studies so far is the theory of social structure and its role in committing the crime of rape. Social structure as a critical and constructivist theory, with emphasis on cultural and normative models, on the one hand, defines social relations as fundamental patterns of society and, on the other hand, reproduces the expected actions and behaviors in the structure of society. Based on the findings of this study, gender patterns in society and gender relations are derived from social structures in this area. Therefore, gender discrimination in different societies is derived from the power in the social structure, which is institutionalized in the mental stereotypes of individuals and has led to the domination of men over women. In addition, the configuration of the social structure of gender relations with emphasis on characteristics such as patriarchal social hegemony, a gendered view of women, and patriarchal social institutions promotes the crime of rape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rape
  • social structure
  • sexual object
  • hegemony
  • narcissism