نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد حقوق و مدرس دانشگاه علوم انتظامی. تهران، ایران.

3 استادیار و پژوهشگر حوزه حقوق کیفری

چکیده

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم‌ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش‌بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده‌اند که این پیش‌بینی اثر منفی بر شدت مجازات‌ها به عنوان یکی از مولفه‌های بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس را در دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیش‌بینی نیز مغایر با قطعیت مجازات‌ها به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های بازدارندگی است. 3- پیش‌‌بینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بی‌ضابطه و فراهم کردن زمینه‌های متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازات‌ها به عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب می‌شود. همچنین، مقررات پیش‌بینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازات‌ها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر می‌اندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Contradiction of the law on reducing the punishment of imprisonment with the components of deterrence and the goals and functions of punishment

نویسندگان [English]

  • Akbar Alizadeh 1
  • Khosrow Eskandaru 2
  • Sadegh Tabrizi 3

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Master of Laws and Lecturer at the University of Police Sciences. Tehran Iran.

3 Assistant professor and researcher in the field of criminal law.

چکیده [English]

law of reduction; Without special rules, forgivable crimes have been developed, and some crimes such as fraud, kidnapping, destruction, etc. have been introduced under the predicted conditions, including examples of forgivable crimes, which have a negative effect on The severity of punishments is one of the deterrent components of criminal laws. 2- In this law, the minimum and maximum prison sentences for punishable crimes of the fourth to eighth degree are divided and it is stipulated that the judicial authority must impose the minimum punishment, and if more than the minimum prison sentence is determined in the document, the reason and to state its reasons in the sentence, this prediction is also contrary to the certainty of punishments as another component of deterrence. 3- Anticipation of institutions such as amnesty, irregular discount and providing multiple grounds for agreement with the accused in order to choose an alternative to imprisonment, is contrary to the principle of speed in the execution of punishments as the third component to evaluate the deterrence of laws. to be Also, the regulations foreseen in the reduction law are contrary to public order and feeling of social security as the two general goals of punishments, and while endangering social order, it will also reduce people's sense of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law of reduction
  • deterrence
  • severity of punishment
  • speed of punishment
  • public order
  • social security