نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

3 دکتری حقوق بین الملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم اقتصادی، وجود انگیزه‌ها و هدف‌هایی است که در ذهن و فکر مجرم اقتصادی وجود دارد. می‌توان به طور اطمینان بخشی گفت که مجرم اقتصادی به جهت تامین نیازهای عاطفی و جنسی، انتقام گیری به ارتکاب جرم اقتصادی مبادرت نمی‌ورزد. آن چیزی که بیش از همه باعث این اقدام می شود وجود مطلبوبیت مالی و اقتصادی جهت ارتکاب چنین جرمی است. از طرفی عدم ترس و و اهمه از دستگیری، محکومیت و تعیین مجازات و اعمال آن، نارسایی نظام دادرسی، متعهد نبودن جامعه به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود از دیگر عواملی است که در کنار نوع ساختار اداری و سیاسی کشور باعث ارتکاب بیشتر جرم اقتصادی می‌شود.
توجه به مبانی نظری هر موضوعی و چرایی و تبیین عقلانی آن از جمله مهم‌ترین مسایل در هر پژوهشی است که به آن در این مقاله پرداخته شده است. سپس برانگیزاننده‌های ارتکاب جرم اقتصادی از زوایای مختلف با روش پژوهشی توصیفی و با گردآوری کتابخانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of economic crime in the context of laws and regulations with emphasis on variables and mental factors of crime

نویسندگان [English]

  • Fooroozan Ramezankhah 1
  • Shahid Shateripoor 2
  • Mojtaba Ansarian 3

1 PhD student in criminal law and criminology, Naraq branch, Islamic Azad University, Naraq, Iran.

2 PhD in criminal law and criminology.

3 PhD in public international law, assistant professor at Payam Noor University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

One of the effective factors in committing an economic crime is the existence of motives and goals that exist in the mind and mind of the economic offender. It can be said with certainty that the economic offender does not commit an economic crime in order to satisfy his emotional and sexual needs. What drives this action the most is the financial and economic viability of committing such a crime. On the other hand, lack of fear and apprehension of arrest, conviction and determination of punishment and its application, inadequacy of the judicial system, society's lack of commitment to its economic and social rights are other factors that along with the administrative and political structure of the country cause more economic crime.
Paying attention to the theoretical foundations of each subject and why and its rational explanation is one of the most important issues in any research that is addressed in this article. Then, the motivators of committing economic crime from different angles have been discussed by descriptive research method and by collecting libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • economic crime
  • economic law
  • financial desirability
  • judicial system