نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ،پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22034/thdad.2023.1987539.2355

چکیده

توبه به عنوان یکی از راهکارهای کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 114 الی 119به عنوان یکی از جهات سقوط مجازات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است وبرابرماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، توبه به عنوان یکی از جهات موقوف شدن تعقیب در نظر گرفته شده است.با این وجود در حال حاضر قضات دادسرا با این استدلال که مقنن بررسی و تصمیم گیری راجع به توبه را در صلاحیت دادگاه قرار داده است،از اعمال مقررات توبه خودداری نموده و براین اساس اجرای نهاد توبه در دادسرا از حیث قانونی و قضایی با چالش های جدی مواجه شده است. براین مبنا، این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پی بررسی ومشخص نمودن چالش های پیش روی نهاد توبه در حوزه تقنینی و قضایی می باشد. و در پایان این نتیجه حاصل شد که در حوزه تقنین؛ مغایرت نهاد دادسرا با موازین شرعی ، تعارض و ابهام قوانین موجود و منوط نمودن اعمال توبه به احراز جرم در دادگاه از جمله چالش های پیش رو هستند ودربستر عمل نیز رهایی زودهنگام ناموجه بزهکار از تعقیب جزایی ، ایجاد نگرانی برای بزهدیده، ترس از قضاوت منفی افکار عمومی، پدیده آمارگرایی و تورم پرونده های کیفری و اعتقاد قضات به ظاهری بودن توبه متهمین از جمله ی مهمترین چالشهای اجرای نهاد توبه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges of accepting the repentance institution in the Public Prosecutor's Office

نویسندگان [English]

  • Abas Mansourabadi 1
  • Mohammadjavad Fathi 1
  • Mohamadbagher Hasanvand 2
  • Seyed Mahmoud Mirkhalili 3

1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.

2 Doctoral student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Farabi Campus of Tehran University, Qom, Iran.

3 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.

چکیده [English]

Repentance as one of the most punishing strategies in the Islamic Penal Code of 2013 has been approved by the legislator under Articles 114-119 as one of the aspects of the fall of the punishment. And the equality of the 13th Criminal Procedure Code approved in 2013 , repentance is considered as one of the directions of the endowment of prosecution. However, the judges of the Prosecutor's Office are now arguing that the legislature has placed the review and decision on repentance within the jurisdiction of the court. Refrain from enforcing the rules of repentance and the implementation of the repentance body in the Prosecutor's Office faces serious legal and judicial challenges. Therefore, this research seeks to investigate and identify the challenges facing the repentance institution in the legislative and judicial sphere by analytical-descriptive method. And in the end, it was concluded that in the field of legislative The prosecutor's office's contradiction with sharia standards, conflict and ambiguity of existing laws and subject to the practice of repentance to a crime in court are among the challenges ahead. One of the most important challenges of the implementation of the repentance institution is the early release of the unjustified criminal from criminal prosecution, concern for the criminal, fear of negative judgment of public opinion, the phenomenon of statistics and inflation of criminal cases, and the belief of judges in the appearance of repentance of the accused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repentance. punishment
  • fall of public prosecution. punishment
  • .statisticianis
  • pretending to repent