نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه میبد

چکیده

ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه‌ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818 در تاریخ 7/10/1400 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به این اختلاف‌نظر پایان داد، اما همچنان اختلاف‌نظر بین محاکم در رابطه با موضوعاتی از قبیل ویژگی‌های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه‌ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث در دعاوی کیفری پابرجاست. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد اعتراض شخص ثالث متضرر از تصمیمات مقام قضایی کیفری ناظر به توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال منقولی است که در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی کشف شده باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس اتخاذ شده باشد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و اگر دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح در قالب دادخواست و پرداخت هزینه‌ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی‌کننده به دعوای اعتراض ثالث کیفری می‌تواند ناظر به الغای دادنامه‌ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Unified judicial precedent decision 818 of the General Board of the Supreme Court and challenges to the third-party appeal in criminal matters

نویسندگان [English]

  • mohammadmehdi barghi 1
  • Mohsen Rasti 2

1 Assistant Prof, Department of Law, Faculty of Islamic Studies,Meybod University

2 Master's student in criminal law and criminology of Meibod University

چکیده [English]

Iranian Criminal Procedure Law’s vagueness and generality concerning the admission or rejection of third-party appeal in criminal matters have resulted in conflicting judicial procedures. However, the Supreme Court's General Council resolved this discord by issuing a unanimous decision, numbered 818, on 28 December 2021, which granted third parties the right to object to criminal verdicts. Nonetheless, there are still disagreements among courts regarding various issues such as the characteristics of the properties involved in third-party appeal, identification of criminal judicial decisions that third parties can object to, selection of a competent authority to hear third-party appeal in criminal matters, procedural requirements for filing third-party appeal, procedures for hearing objections in an appropriate court, and ultimately, the method of delivering a verdict on third-party appeal in criminal matters. The findings indicated that a third party who has suffered damages due to a criminal judicial authority's decisions related to the seizure, return, confiscation, or destruction of movable property discovered during the preliminary investigation can file an objection. The competent authority to handle a third-party appeal is the court that has jurisdiction over the underlying charge. If the decision was made by Criminal Court 2 or Criminal Court 1, the third party must appeal to their decision at the provincial court of appeal. To file a criminal third-party appeal, one must follow the general formalities outlined in the Civil Procedure Law, such as filing a petition and paying the litigation costs. The decision of the authority handling the criminal third-party appeal may result in either the cancellation or modification of the disputed judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third-party appeal
  • Civil cases
  • Criminal cases
  • Criminal Procedure Law
  • Unified judicial precedent decision