نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، قم ، ایران

2 قم،دانشگاه دولتی قم

3 دانشگاه قم

10.22034/thdad.2023.2003317.2458

چکیده

آسیب‌های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده‌های مراجع قضایی منطقه‌ای و بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش‌ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته‌های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده‌اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Capacities and legislative challenges of the International Criminal Court in jurisdiction on the environmental crimes

نویسندگان [English]

  • َAbolfath Khaleghi 1
  • Ali mashhadi 2
  • Hossein Momeni 3

1 Professor, Faculty Member at Criminal Law and Criminology Department, Qom University, Qom, Iran

2 University of qom

3 Com university

چکیده [English]

Environmental damage is an important part of the cases of regional and international judicial authorities.But despite the enrichment of international environmental law and the production of interpretive sources,the Judgment issued by the courts lack criminal aspects.Due to the existence of such a gap in international criminal law,this article with a descriptive-analytical method,has been searching for an answer to the question the statute of the International Criminal Court will have the capacity to criminalize and develop the jurisdiction for this type of crimes?In this case,what challenges and legal obstacles does the jurisdiction of environmental crimes in The only international criminal institution?The findings of the research mades clear contrary to the appearances of the texts,there isnt explicit provision regarding environmental crimes in the statute,but its four crimes are regulated in such a way that by maintaining the legality of the crimes and the strictly interpretation,Environmental crimes can be considered as the actus reus of all these crimes.However,the human-centered approach of the statute,the narrowness and strictness of the separation of the actus reus and mens rea elements of these crimes is to such an extent that in the position of proof,the prescription of this inference to understand environmental disasters is rare,if not impossible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rome Statute
  • Environmental Crimes
  • Internationally crimes
  • actus reus
  • International Criminal Court