نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نراق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نراق ، ایران

2 استادیار 'گروه حقوق دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، قم، ایران

3 استاnیار 'گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملارد، ایران

10.22034/thdad.2023.1973943.2305

چکیده

چکیده
درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .
نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The ability to extend the sentence stipulated in Article 91 of the Islamic Penal Code to not excluded people

نویسندگان [English]

  • Mostafa Bagheri 1
  • Hassan Alipour 2
  • Mahdi ّFazli 3

1 Phd student, Department of Criminal Law and Criminology, , Naraqh Branch, Islamic Azad University, Naraq, Iran

2 Assistant Professor of the Law, ِDepartment, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

3 Assistant Professor,,, Department of Law,and Criminology, Mallard Branch, Islamic Azad University, , Mallard, Iran

چکیده [English]

Abstract
If one of the criteria of "lack of understanding of the nature of the crime", "lack of understanding of the sanctity of criminal behavior" and "suspiciousness in the development and maturity of the mind" as stipulated in Article 91 of the Islamic Penal Code are met, in the case of an adult under the age of 18 in the case of crimes or retribution, the judicial authority can turn the punishment of hadd or retribution into one of the special punishments for children and adolescents. Apart from the challenges related to the age range of the perpetrator as well as the nature of applicable alternative punishments, the type or personal nature or in other words the relative or absoluteness of the aforementioned criteria are also facing important challenges. One of the most important challenges related to these criteria, which is examined in this article, is their ability to be generalized to adult perpetrators.
The present article, using descriptive and analytical methods using library resources and access to court case law, has come to the conclusion that although the approach of generalizing the criteria of Article 91, on the one hand, with the rule of law, which according to Article 120 of the Islamic Penal Code for general crimes and the predicted perpetrators, as well as ignorance of the ruling where it prevents criminal responsibility, and on the other hand, it is inconsistent with the principle of limited interpretation of criminal laws, but due to the nature of some criteria, such as not understanding the nature of the crime or reasonable doubt which also applies to adults, it also has standard features that can be generalized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: juveniles under 18 years of age
  • transformation of limits and retribution
  • criteria of Article 91
  • generalizability approach
  • judicial procedure