نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/thdad.2023.557319.2221

چکیده

بدون تردید یکی از حقوق مهمی که انسان‌ها ازجمله مردان از آن برخوردارند، حق آزادی در تصمیم‌گیری درمورد زمان مناسب فرزنددار شدن و تعداد مناسب فرزند است اما گاهی اوقات در نتیجه اشتباهات پزشکی این حق نقض می‌شود و نتیجه آن از بین رفتن فرصت فرزنددار شدن و یا برعکس پدر شدن اجباری خواهد بود. در چنین مواردی برای جبران آسیب‌های وارده مهم‌ترین چالش، اثبات وقوع خسارت است زیرا ازبین رفتن اسپرم‌هایی که از بدن مرد خارج شده و یا برعکس استفاده از اسپرم‌های ذخیره شده او برخلاف رضایتش، به‌طور دقیق با تقسیم‌بندی‌های سنتی حقوق مسئولیت مدنی از خسارات مطابقت ندارد زیرا از یک‌سو نمی‌توان این خسارت را نوعی زیان بدنی تلقی کرد چراکه به اسپرم خارج شده از بدن نمی‌توان جسم یا بدن گفت و ضمنا هیچ جراحتی هم به لحاظ فیزیکی بر روی بدن ایجاد نشده است و از سوی دیگر نیز نمی‌توان آن را مصداق خسارات مالی تلقی نمود چراکه حقیقتا اعضاء بدن مال نیستند و قواعد حاکم بر رابطه مالکانه با اشیا قابل اعمال بر اعضای بدن انسان نیست. این نوشتار در تلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی به ‌بررسی این چالش بپردازد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران باتوجه به ‌این‌که عقیم‌سازی مرد و سقط‌جنین به ‌عنوان حق قانونی و مشروع پذیرفته نشده ‌است لذا عمده دعاوی که در حوزه پیشگیری از باروری در دیگر نظام‌ها قابل تحقق است، در این نظام حقوقی قابل بررسی نمی‌باشد اما در مورد اشتباهات واقع شده در حوزه درمان‌های ناباروری می‌توان نقض آزادی مرد در تصمیم‌گیری را با تکیه بر ماده 1 ق.م.م که لطمه به حق آزادی افراد را قابل جبران دانسته، به‌عنوان مصداقی از زیان معنوی درنظر گرفت و آن‌را قابل جبران دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Loss of Men’s Fertility or Infertility: The Nature of the Loss and Its Evaluation Criteria

نویسندگان [English]

  • Abbas Mirshekari 1
  • Mona Abdi 2

1 Assistant prof. of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph. D in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Undoubtedly, one of the most important right enjoyed by human beings, including men, is the right to be free and has autonomy to decide on the right time to have children and the appropriate number of children, but sometimes this right is violated as a result of medical errors and leading to loss of opportunity to have children or on the contrary, lead to become an involuntary fatherhood. In such cases, proving the damage is the most important challenge to compensate, because loss of sperms removed from men's body or using the stored sperms against their will, does not exactly match to the traditional divisions of damages in civil responsibly law. On one hand, this damage cannot be considered a kind of physical damage, because sperm removed from the body cannot be called a body, and no physical injury has been sustained to the body, and on the other hand, it cannot be considered as an example of financial damages. This is because the parts of body do not have the nature of property and the rules governing the property relationship with objects cannot be applied to human body’s parts. This research attempts to address this challenge with a descriptive and analytical approach. Findings of this research show that, because of male sterilization and abortion are not accepted as a legal right in the Iranian legal system, so claims in the field of prevention of fertility, that are acceptable in other legal systems, cannot be claimed in Iranian legal system. However, in the case of errors in the field of infertility treatment, the violation of a men's reproductive autonomy can be compensated as a kind of moral damage, relying on Article 1 of Civil Responsibility Act, which has accepted damage to individual freedom as a compensable damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral damages
  • Reproductive autonomy
  • Infertility treatment
  • prevention of fertility
منابع
الف( فارسی
اکرمی، سید محمد و خیرالله پروین و محدثه رزمجو، ) 1400 (، بررسی حقوقی
غربالگری سلامت جنین و سقط درمانی در طرح جوانی جمعیت و حمایت از
خانواده، مجله حقوق پزشکی، دوره 15 ، شماره 56 ، صص 1- 12 .
بادینی، حسن و مجتبی بانشی، ) 1400 (، مبانی حق انسان بر بدن خویش؛
بیان نظریه کار و طرح نظریه بدن برای بدن، مجله حقوقی دادگستری،دوره 85 ،
شماره 113 ، صص 45 - 67 .
رجائی، فاطمه و سید مصطفی محقق داماد، ) 1395 (، بررسی فقهی حقوقی
مالیت اعضای بدن انسان، فصلنامه فقه پزشکی، شماره 27 و 28 ، صص 137 – 173 .
رجائی، فاطمه و سید مصطفی محقق داماد و سید محمدصادق موسوی،
) 1390 (، بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود، مجله فقه و
حقوق اسلامی، شماره 2، صص 45 - 62 .
شوشی نسب، نفیسه، ) 1390 (، نحوه ارزیابی خسار تهای درد و رنج، پژوهش
حقوق و سیاست، شماره 33 ، صص 101 - 136 .
فلاح ملامحمود، جبرئیل و جلال سلطان احمدی و ابراهیم شعاریان ستاری،
) 1399 (، مالی تداشتن اعضای بدن انسان در راستای ماده 75 منشور حقوق
شهروندی و فقه اسلامی در قبال فروش اعضای بدن، فصلنامه حقوق پزشکی،
ویژ هنامه حقوق بشر و حقوق شهروندی، صص 526 - 536 .
کاتوزیان، ناصر، ) 1386 (، اموال و مالکیت، تهران: نشرمیزان، چاپ پانزدهم.
میرشکاری، عباس، ) 1399 (، رساله عملی در مسئولیت مدنی، تهران: شرکت
سهامی انتشار، چاپ سوم.
ب( انگلیسی
Atiyah ,Patrick ,)1997( ,The Damages Lottery, Oxford: Hart Publishing.
Davies ,Ffion ,)2018( ,Children as a Blessing :A Reason for Undermining Autonomy? A Dissertation at University of Otago.
Dickenson, Donna, (2009), Body Shopping, Oxford: Onewold Book.
Dickenson, Donna, (2007), Property in the Body: Feminist Perspective,
1st edition, Cambridge: Cambridge University Press.
Feldthusen, Bruce, (2014), Suppressing Damages in Involuntary
Parenthood Actions: Contorting Tort Law Denying Reproductive
Freedom and Discriminating Against Mothers, Canadian
Journal of Family Law, vol: 29, No. 1.
Harmon, Shawn H.E. and Graeme T. Laurie, (2010), Yearworth v.
North Bristol NHS Trust: Property, Principles, Precedent
and Paradigms, The Cambridge Law Journal, vol: 69, No. 3.
Madoff, Ray, (2011), Controlling the Body, Printed in Immorality
and the Law: The Rising Power of American Dead (ed), Yale
University Press.
Mason, J K, (2007), The Troubled Pregnancy: Legal Rights and
Wrongs in Reproduction, 1st edition, Cambridge: Cambridge
University Press.
Mulligan, Andrea, (2019), A Vindicatory Approach to Tortious Liability
for Mistakes in Assisted Human Reproduction, Legal
Studies. Available at :Https//:doi.org10.1017/1/st2019.19..
Neethling, Johann, (2005), Personality Rights: A Comparative Overview,
The Comparative and International Law Journal of Southern
Africa (CILSA), vol: 38, No. 2.
Nelson, Erin, (2016), Prenatal Harm and Duty to Care, Alberta Law
Review, Vol: 53, No. 4.
Nolan, Donal & Andrew Robertson, (2014), Rights and Private Law,
Oxford: Hart Publishing.
Nolan, David, (2007), New Forms of Damages, Modern Law Review, vol: 70, No. 1.
Priaulx ,Nicolette ,)2007( ,The Harm Paradox :Tort Law and the
Unwanted Child in the Era of Choice, London: Routledge
Cavendish.
Ried, Elspeth Christie, (2009), Personality Rights: A Study in Difference,
printed in Mix Jurisdictions Compared: Private Law in
Louisiana and Scotland, Edinburgh University Press.
Petersen, Kerry, (1996), Wrongful Conception and Birth: The Loss
of Productive Freedom and Medical Irresponsibility, Sedney
Law Review, vol: 18.
Priaux, Nicolette, (2017), Reproducing the Properties of Harm that
Matter: The Normative Life of the Damage Concept in Negligence,
Journal of Medical Law and Ethics, vol: 5, No. 1.
Priaulx, Nicolette, (2010), News and Views: Managing Novel Reproductive
Injuries in the Law of Tort: The Curious Case of Destroyed
Sperm, European Journal of Health Law, vol: 17.
Robertson, Christopher, (2020), Is Tort Law the Tool for Fixing Productive
Wrongs? Boston University Law Review, Vol: 100.
Robertson, John, (1994), Children of Choice: Freedom and the New
Reproductive Technology, America: Princeton University
Press.
Smith, Stephen, (2012), Duties Liabilities and Damages, Harvard
Law Review, vol: 125
Stevens, Robert, (2007), Torts and Rights, Oxford University Press.
Vaughn, Micah & Amjad Hossain & John Y. Phelps, (2014), Liability
for Mismanagement of Sperm Specimens in Fertility
Practice, Fertility and Sterility, vol: 103, No. 1. Http://dx.doi.
org/10.1016/j.fertnstert.2014.09.038.